PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - ESÉLY OTTHON

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Fegyvernek Város Önkormányzat Esély otthon – „Esély Fegyverneken” Lakhatási támogatására
 
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Esély otthon – „Esély Fegyverneken” ösztönző támogatásairól szóló 13/2018 (VIII.31.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 6. pontja alapján pályázatot hirdet lakhatási támogatás nyújtására a város jövője szempontjából értékes végzettséggel rendelkező fiatal szakemberek városba történő letelepedésének támogatására.
 
A támogatási rendszer részletes szabályai a Rendeletben kerültek rögzítésre.
 
Lakhatásra pályázható ingatlanok: Fegyvernek, Damjanich János út 143. /1. lakás/
 
1. A Pályázók köre
 
Pályázatot nyújthatnak be azon 18-35 év közötti személyek, akik a Rendelet szerinti hiányszakmával, valamint Fegyverneken lakcímmel rendelkeznek vagy Fegyvernekre kívánnak költözni, Fegyvernek Városban foglalkozási jogviszonnyal rendelkeznek, vagy a rendelet alapján valamilyen ösztönző támogatásban részesülnek.
 
2. A támogatás feltételei
 
A lakhatási támogatás pályázat útján nyerhető el.
A támogatásra az a fiatal szakember nyújthatja be pályázatát, akinél fennállnak az alábbi együttes feltételek:
 
2.1. a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, de a lakhatási lehetőség igénybevételének végéig nem tölti be a 35. életévét,
2.2. vállalja, hogy életvitelszerűen, lakcímmel rendelkezve Fegyverneken marad a folyósítás lezárásig,
2.3. a beköltöző fiatal (vagy család, pár egyik tagja) foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkezik, vagy résztvevő legyen a projekt  3.1.1 fejezet 4., 5., tevékenységében
2.4. vállalja, hogy a projekt programjaiban évente legalább 2 alkalommal részt vesz, és évi 20 óra Önkéntes munkát vállal jelen pályázat kiírója által kijelölt intézményben vagy civil szervezetnél.
2.5. valamennyi nagykorú beköltöző személy esetén feltétel a büntetlen előélet
2.6. a pályázó lakóingatlan tulajdonjogával (1/1) nem rendelkezik 
 
3. A támogatás előnyt jelentő szempontjai:
 
1. A beköltöző fiatalok, párok, családok kiválasztásában előnyben részesíti a 30.  életévét el nem érő pályázókat, valamint gyermekes családokat
2. A pályázó 13/2018.(VIII.31.) sz. rendelet 2. számú melléklete alapján hiányszakmával  rendelkezik  
3.   A pályázó Fegyverneken, Törökszentmiklós kistérség, vagy Jász- Nagykun- Szolnok megyében munkaszerződéssel rendelkezik
 
Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, aki a döntéshozó képviselő-testület bármely tagjával közeli hozzátartozói viszonyban van.
 
4. A pályázat tartalmi elemei:
 
4.1. A Rendelet melléklete szerinti pályázati adatlap,
4.2. A pályázó részletes önéletrajza, motivációs levél
4.3. a Rendelet 1. mellékletben meghatározott értékelési szempontokat alátámasztó dokumentumok:
4.3.1. jövedelmi és vagyoni körülményekre vonatkozó nyilatkozatban szereplő adatokat alátámasztó dokumentumok a nyilatkozat nyomtatványon megjelöltek szerint
4.3.2. a pályázó hátrányos helyzetét megállapító határozat
4.3.3. a pályázó gyermekének születési anyakönyvi kivonatának másolata 
4.3.4. fegyverneki székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval munkaszerződés, kinevezés, megbízási szerződés 
4.3.5. a pályázó által a pályázat benyújtása előtt Fegyverneken működő civil szervezetnél vagy Önkormányzati intézményben végzett önkéntes munkáról szóló igazolás amennyiben rendelkezésre áll
4.3.6. nyilatkozat a Fegyverneken végezni kívánt önkéntes munkára tett vállalásról (a pályázati kiírás szerinti nyomtatványon)
4.3.7. nyilatkozat, hogy a pályázó az önkormányzat képviselő-testületi tagjaival nem áll közeli hozzátartozói viszonyban (a pályázati kiírás szerinti nyomtatványon
4.3.8. nyilatkozat egyedülállóságról (a pályázati kiírás szerinti nyomtatványon)
4.3.9. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány minden nagykorú beköltözőtől
 
5.  A pályázattal elnyerhető támogatás
 
A nyertes pályázó legfeljebb 24 hónapon keresztül lehet lakója a projekt keretében felújított ingatlanoknak. A bérlőnek a lakhatásért nem kell lakbért fizetnie, csak az általa használt rezsiköltségének megfizetésére köteles.
 
5.1. A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje:
 
A pályázat benyújtásának határideje 2023.07.15.
A pályáztató egyszeri hiánypótlás kiírására jogosult. A hiánypótlásra rendelkezésre álló határidő 8 nap.
A pályázat elbírálása: 2023.07.31.
A lakhatási támogatás folyósításának feltétele a támogatási szerződés megkötése.
A szerződéskötés határideje a képviselő-testületi döntés meghozatalát követő 15 nap.
 A lakások igénybevételének /kulcsátadás/ kezdő időpontja: 2023.08.01.
 
A pályázatot 1 eredeti példányban a Fegyvernek Város Önkormányzata (5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 175.) címére kell megküldeni postai úton. A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat az „Esély otthon - Esély Fegyverneken” lakhatási támogatására”.
 
6.   Egyéb információk
 
A támogatás elbírálásáról az Oktatási és Szociális Bizottság előzetes véleményezése alapján a képviselő-testület nyílt ülés keretében dönt. A pályázatok elbírálása a rendelet 1. mellékletében meghatározott értékelési szempontrendszer szerint megállapított pontszámok alapján történik. A képviselő-testület döntése ellen fellebbezésnek helye nincs. 
 A képviselő-testület döntéséről a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A pályázatok eredményét az Önkormányzat honlapján és helyben szokásos módon is közzéteszi.
 A pályázatról és az ingatlanokról(kialakítás, férőhely, fekvés stb) további információkat kaphat Fegyvernek Város Önkormányzat honlapján (eselyotthonfegyvernek.hu, Esély otthon program Facebook elérhetőségén eselyotthon@fegyvernek.hu e-mail címen,  a 06-56-556-010 (központi) telefonszámon, illetve személyesen Fegyvernek Város Önkormányzata Szent Erzsébet út 175. Ifjúsági Szolgáltató Irodában .
 
A pályázati felhívás mellékletei:
 
1. jövedelmi és vagyoni körülményekre vonatkozó nyilatkozat
2. nyilatkozat önkéntes munka vállalásáról
3. nyilatkozat összeférhetetlenségről
4. nyilatkozat egyedülállóságról
 
Kelt: Fegyvernek, 2023.05.31.