Rendszeres szociális segély

Eljáró csoport: Igazgatási Csoport
Illetékességi terület: Fegyvernek város közigazgatási területe
Eljárási illeték:  Az eljárás illetékmentes.
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok - Kérelem,
- vagyonnyilatkozat,
- jövedelemigazolások,
- a közös háztartásban élő gyermek(ek)re vonatkozóan ha a tankötelezett korhatárt már betöltötték, a tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról szóló igazolás, valamint a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos állapotot igazoló irat.
- egészségkárosodásra tekintettel igényelt ellátás esetén az egészségkárosodás jellegét, mértékét igazoló okirat (OOSZI, Magyar Államkincstár).
- Munkaügyi Központ által kiadott hatósági bizonyítvány – kivétel az a/, b/, c/ pontban felsoroltak
Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) A megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező, hátrányos munkaerő-piaci helyzetű, aktív korú személynek, aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján egészségkárosodott személynek minősül, vagy a rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti rendszeres szociális segély állapítható meg.
Jogosultsági feltételek:
a/ aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, aki legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50%-os mértéket, vagy b/ aki vakok személyi járadékában részesül, vagy
b/ aki vakok személyi járadékában részesül, vagy
c/ aki fogyatékossági támogatásban részesül [az a)–c) pont szerinti személy a továbbiakban együtt: egészségkárosodott személy], vagy
d/ aki munkaképességét legalább 50 %-ban elvesztette, vagy
e/ legalább 40 %-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy
f/ szakorvos által igazolt fertőző krónikus betegség és
családjának az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90%-át és vagyona nincs.
Eljárás megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) - Személyesen: a Polgármesteri Hivatalban
- postai úton: a Polgármesteri Hivatal levelezési címén.
Útmutató, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

A rendszeres szociális segély iránti kérelmek elbírálása a jegyző hatáskörébe tartozik.

Az eljárás során környezettanulmány készítésére kerülhet sor.
Az ügyintézési határidő 21 nap.
A kérelem elbírálásáról az ügyfelek határozatban értesülnek.
A segélyre való jogosultság 2 évente legalább egyszer felülvizsgálatra kerül.

Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok

- Kérelem a rendszeres szociális segély megállapításához (link szerkesztés alatt)
- Vagyonnyilatkozat  (link szerkesztés alatt)

Kitöltési útmutatók  
Elektronikus ügyintézés  

 

Share/Save