Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Eljáró csoport:

Igazgatási csoport

Illetékességi terület: Fegyvernek város közigazgatási területe
Eljárási illeték: Az eljárás illetékmentes.
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok - Kérelem,
- kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók jövedelemigazolásai,
- iskolalátogatási igazolások.
- kérelmező személyazonosságát igazoló okirat, személyi igazolvány, lakcímigazoló kártya és a gyermek(ek) TAJ kártyájának bemutatása szükséges
Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság meg-állapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult:
- kedvezményes gyermekétkeztetés,
- kedvezményes tankönyvvásárlás,
- egyszeri támogatás
igénybevételére.

Jogosultsági feltételek:
- a gyermeket gondozó családban az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át, vagy
- a családban az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 140%-át, ha
> a gyermek tartósan beteg, ill. súlyosan fogyatékos,
> egyedülálló szülő illetve más törvényes képviselő gondozza,
> a nagykorú gyermek nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be.

Eljárás megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) - Személyesen a Polgármesteri Hivatalban
- postai úton a Polgármesteri Hivatal levelezési címén
Útmutató, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása a települési önkormányzatok jegyzőinek hatáskörébe tartozik.
Az ügyintézési határidő 15 nap.
A kérelem elbírálásáról az ügyfelek határozatban értesülnek

Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok Kérelem rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításához
Kitöltési útmutatók  
Elektronikus ügyintézés  

 

Share/Save