Magánszemélyek kommunális adója

Eljáró csoport: Pénzügyi Csoport (Ügyintézés a Polgármesteri Hivatal 13. sz. irodájában)
Illetékességi terület: Fegyvernek város közigazgatási területe
Eljárási illeték: Illeték- és díjmentes
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Bevallás magánszemélyek kommunális adójának megállapításához
Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás az ügyfél bevallásával indul.
Eljárás megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) Személyesen a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási idejében, vagy postai úton történhet.
Első ízben: a szerzést követő 15 napon belül. A továbbiakban az adókötelezettség keletkezésérõl, változásáról, megszűnésérõl az arra okot adó körülmény bekövetkeztét követõ 15 napon belül köteles bejelentést tenni.
Útmutató, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

Fizetési időpontok

Az adóévi adót két egyenlő részletben

Első esetben: az önkormányzati adóhatóság határozatának jogerõre emelkedését követõ 15 napon belül

Egyébként:

I.  félév:            március 15-ig,
II. félév             szeptember 15-ig

Ameddig az adóhatóság új határozatot nem ad ki, addig az adóévben március 15-ig, illetve szeptember 15-ig a korábban kiadott határozat szerinti adót kell két részletben megfizetni.

Bankszámlaszám: 11745066-15409993-02820000

Vonatkozó jogszabályok:
- a többször módosított 1990. évi C. tv. a helyi adókról
- Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának 26/1994. (XI.24.) számú rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról

Az adókötelezettség kiterjed Fegyvernek nagyközség közigazgatási területén található valamennyi magánszemély tulajdonában álló építményre és telekre.

Az adókötelezettség keletkezése, változása, megszűnése

Az adókötelezettség kezdő időpontja:
- a használatba vételi illetve a fennmaradási engedély kiadása
- a tényleges használatba vételt követő naptári év első napja
- a lakásbérleti jogviszony létrejöttét követő naptári év első napja
- külterületi földrészlet belterületté való átminősítése

Az adókötelezettséget érintõ változást a következõ év elsõ napjától kell figyelembe venni. Az adókötelezettség az  I. félév utolsó napján megszűnik, ha a lakóingatlan a félévben megsemmisül vagy lebontják, illetve a telket külterületté minősítik, vagy a bérleti jogviszony az év első felében történő megszűnésének esetén.

Az adó alanya

Az adó alanya az a magánszemély, aki az év (adóév) első napján az építmény vagy telek tulajdonosa, vagy bérleti jogviszony esetén az ingatlan bérlője. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben a lakóingatlant az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult magánszemély az adó alanya. (A tulajdonos, a vagyoni értékű jog jogosítottja a továbbiakban együtt: tulajdonos.) Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak. Megállapodás hiányában a vagyoni értékű jog jogosultja az adóalany.

Az adó mértéke

2008.01.01-től 7.000 Ft/év/ingatlan. Az adót az önkormányzati adóhatóság határozattal (kivetéssel) állapítja meg.

Adómentesség

Adómentesség illeti meg azt a magánszemélyt, aki Fegyvernek közigazgatási területén kommunális beruházást hajt végre, továbbá azt a magánszemélyt, aki Fegyvernek közigazgatási területén végzett kommunális beruházás céljára (útépítés, vízhálózat-bővítés, szennyvízberuházás)teljesít befizetést. Az adómentességre való jogosultságot be kell jelenten, és megfelelő módon igazolni kell.

Adókedvezmény

50%-os adókedvezmény illeti meg azt a magánszemélyt, akinek tulajdonában
- üresen álló lakás,
- beépítetlen telek,
- tanyaépület van

Adómérséklés, adóelengedés

Kivételes jelleggel és különös méltánylást érdemlő esetekben az adózó kérelmére a helyi rendelet alapján megállapított kommunális adó mérsékelhető, illetőleg elengedhető. A kérelem illetékköteles, az illetéke 2.200 Ft, melyet a 11745066-15409993-03470000 sz. államigazgatási illetékbeszedési számlára kell megfizetni.

Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok
Kitöltési útmutatók  
Elektronikus ügyintézés  Az ügy elektronikusan nem intézhető.

 

Share/Save