Csorba Mikro-Térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ

Csorba Mikro-Térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás ülései: jegyzőkönyvek

Szociális ellátás rendszere

Fegyvernek szociális ellátórendszeréről megállapítható, hogy adekvát lehetőségek biztosítottak. Az önkormányzat lakosságszám szerinti kötelező szolgáltatásai biztosítottak, az ellátórendszer a településen kiépített. Az önkormányzata a kötelező alapellátáson felül a település viszonylag nagy területi területi elosztottságának megfelelően 3 Idősek Klubját tart fenn nappali ellátásban. A településen a szakosított ellátásban 2 ápolást, gondozást nyújtó intézmény vesz részt az idős ellátás részeként. Az egymásra épülő szolgáltatást az Önkormányzaton kívül a Megyei Önkormányzat és a szociális vállalkozásban működő KHT. biztosítja.
A társadalmilag kirekesztett csoportok közül a településen jelentősen emelkedett a mozgásfogyatékosok száma, a nyilvántartott pszichiátriai betegek száma, csökkent viszont a hajléktalansággal veszélyeztetettek köre, és az effektív (valós) hajléktalan személyek száma sem növekedett. A pszichiátriai és szenvedélybetegek száma az elmúlt évek során kis mértékben emelkedett.

Fegyvernek szociális ellátásának történeti áttekintése
A szociális szolgáltatások fejlődése, megjelenésétől napjainkig.

1973-tól - 1990-ig
Magyarországon 1962- óta létezik jogszabályi alapra helyezett idősellátás, melynek fő célkitűzése a legrosszabb körülmények között élő idős embereknek történő segélynyújtás volt.
Fegyverneken 10 év múlva 1973. október 1-jével indult el intézményi keretek között a szociális ellátás az Annaházi településrészen ÖREGEK NAPKÖZI OTTHONA elnevezéssel.
Ez az intézményrendszer 3 fokozatú és egymásba illeszkedő feladatot foglalt magába:

 • A tanács szakigazgatási szervén belül működő szociális étkeztetést
 • Házi gondozást
 • Öregek napközi otthonát (ÖNO), melynek feladatellátásában a fő hangsúly a fizikai szolgáltatásokra, olcsó étkeztetésre, tisztálkodási, mosási lehetőségre, rendszeres orvosi ellenőrzésre korlátozódott.

Az ÖNO 20 fő férőhellyel és 2 fő dolgozóval kezdte meg működését.
Házi gondozás: (területi gondozás)
Az 1970-es években a házi gondozás terén a társadalmi gondozóhálózat kiépítése volt a jellemző. Elsősorban önkéntesen vállalkozó társadalmi gondozók bevonásával kezdték, akik később hivatásos gondozókká váltak. Társadalmi bázisa a Vöröskereszt volt, felkutatta a gondozásra szorulókat, tanfolyami képzéseket szervezett a gondozóknak.
Az 1980-as évektől 2 típusú gondozóhálózat alakult ki.

 • hivatásos
 • tiszteletdíjas gondozás

1986-1989 között 37 főről 92 főre emelkedett a gondozottak száma.
Szociális étkeztetés:
Az akkori jogszabály alapján szociális étkeztetésben kell részesíteni azt az öreg vagy csökkent munkaképességű, munkaképtelen személyt, aki egészségi állapota miatt saját magát nem tudja ellátni.
1980-as években 194 fő vette igénybe ezt a szolgáltatást. 1982. október 1-jével a szapárfalui település részen a működött az iskola épületében megnyílt a második Öregek Napközi Otthona, 20 fő férőhellyel és 2 fő dolgozóval.
Területi gondozási központ kialakítása:
1986. március 1-jével Fegyverneken az akkori jogszabályoknak megfelelően kialakításra került a KÖZSÉGI MODELL: egy gondozási központ több település szociális ellátásáért felelős. Feladata a területi gondozási formák egy szervezetbe történő összevonása az időskorúak segítése, szakmai irányítás, szervezés, tanácsadás, ellenőrzés.
A két öregek Napközi Otthonán kívül hozzá integrálták a házi segítségnyújtást és a szociális étkeztetést. A helyi ellátási formák biztosítása mellett, Tiszabő, Örményes és Kuncsorba Szociális ellátásának szakmai irányítása, ellenőrzése is a feladat volt.

1990-2007 között:
Az 1990-es évet követően az önkormányzati rendszer kialakítása után az állam a szociálpolitikáért viselt felelősségét megosztotta az önkormányzatokkal, mivel lényegesen nagyobb az ismeretük a helyi közösség valós szükségleteiről. Ennek érdekében szabályozta a szociális ellátásokat, szociális törvényt alkotott.
" A szociális rászorultak részére a személyes gondoskodást nyújtó ellátást az állam, valamint az önkormányzatok gyakorolják.".
1991-ben a község középső részén a harmadik Idősek Klubja kezdte meg működését 1996-tól az idősellátás mellett új szolgáltatásként jött létre a családsegítés, majd 1998-ban az új gyermekvédelmi törvény hatálybalépését követően pályázati forrásokból megvalósult negyedik telephelyen a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat. Ezáltal két szakmai egység különül el:
1) Idősellátás:

 • Idősek Klubjai 3 telephelyen
 • Étkeztetés
 • Házi segítségnyújtás

2) Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat:

 • Családsegítés
 • Gyermekjóléti szolgáltatás

amely 2007. július 01-ig állt fenn ebben a szervezeti formában.

Csorba Mikrotérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ szerepe a helyi ellátórendszerben:
A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ a törökszentmiklósi Kistérségen belül mikro-térségi szinten működik. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata, Örményes Község Önkormányzata és Kuncsorba Község Önkormányzata 2007. július. 01-től intézményfenntartó társulás keretén belül hozta létre a hatékonyabb gazdálkodás érdekében.
Tevékenységi köre: szociális ellátás szállásnyújtás nélkül.
Szolgáltatásai Fegyvernek településen:

 • étkeztetés
 • házi segítségnyújtás
 • nappali ellátás (idősek)
 • családsegítés
 • gyermekjóléti szolgáltatás
 • SOS segélyhívó telefonrendszer

A szociális törvény szerinti minden kötelező alapszolgáltatást biztosít az önkormányzat.
Önként vállalt feladat. 2 telephelyen működtetett Idősek Klubja és a Polgárőrséggel közösen működtetett SOS segélyhívó telefonrendszer.
Szolgáltatásai Örményesen és Kuncsorbán:

 • étkeztetés
 • házi segélynyújtás
 • nappali ellátás
 • családsegítés
 • gyermekjóléti szolgáltatás

Személyi feltételek:
Az intézményben foglalkoztatottak száma: 27 fő, ebből 23 fő szakdolgozó, 3 fő gazdasági alkalmazott és a dolgozók szakképesítése a munkakörüknek megfelelően 100%-os.
Az intézmény telephelyei rendelkeznek a jogszabályban előírt tárgyi feltételekkel. Tálaló konyhái megfelelnek a HCCP minőségbiztosítás követelményeinek. A telephelyek rendelkeznek önálló telefonhálózattal, internettel, számítógépekkel, mobiltelefonokkal és a szakmai munkát segítő eszközökkel.
Az intézmény szerepe a helyi ellátórendszerben:
Az intézmény a településen egyedüli alapszolgáltatásokat nyújtó intézményként működik az 1993. évi III. törvény (továbbiakban szoc. tv.) 56§ (1) és 59§ (1) alapján. Az alapszolgáltatások megszervezésével segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonaikban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában. Az intézmény feladatellátása érdekében szoros együttműködést alakított ki többet között:

 • Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőivel
 • háziorvosokkal, ápolási otthonokkal
 • átmeneti intézményekkel, helyi és környező ápolást-gondozást nyújtó intézményekkel
 • hajléktalan ellátást segítő intézményekkel, a nyíregyházi Periféria Egyesülettel
 • a törökszentmiklósi Kapocs a Mozgássérültek Segítségére Alapítvánnyal
 • Szolnoki Esély Szociális Közalapítvánnyal
 • Vöröskereszt szervezetével
 • helyi Katolikus Karitas szervezetével
 • pártfogói felügyelettel
 • Áldozatsegítő szolgálattal
 • Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulással

Az önkormányzat szerepe a személyes gondozást nyújtó ellátásokban
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete működése során kiemelt figyelmet fordít az idős korosztály érdekeire, szükségleteik folyamatos figyelemmel kisérésére, a róluk való gondoskodásra, épület felújítással, szakmai eszközbeszerzéssel és az ellátottak minőségi kiszolgálása érdekében pszichológus alkalmazásával.
A kiemelt ellátására való tekintettel 2008-ban Fegyvernek Önkormányzata községi kategóriában: "Megyei Idősbarát Önkormányzat” kitüntetést vehetett át.

A településen működő egyéb szociális intézmények
Fegyverneken két ápolást, gondozást nyújtó intézmény működik.
"Angolkert úti" IDŐSEK OTTHONA fenntartója a megyei intézmény fenntartó központ. 2007. április 1-jével integrálásra került a Törökszentmiklósi Pszichiátriai Betegek Otthonával és Rehabilitációs Intézményével. 2007-ig 50 fő férőhellyel működött 2007 második felétől 68 fő férőhelyre bővült. Kihasználtsága 100%-os.
"Aranykor" IDŐSEK OTTHONA fenntartója "SENGA" Szolgáltató KHT 50 fő férőhellyel működik. Kihasználtsága 100%-os.
Mind két ápolást, gondozást nyújtó intézmény és az alapszolgáltatást nyújtó intézmény között a szakmai kapcsolat jó. A dolgozók közös továbbképzéseken vesznek részt. Az intézményi kapcsolatoknak köszönhetően Fegyvernek lakosságának a szociális biztonsága megoldott a szociális ellátásokkal.

A település szociális ellátásának rövidtávú és hosszú távú stratégiája
Speciális ellátotti csoportok ellátása:
A demográfiai mutatók az időskorú számának emelkedését és a gyermek létszámok csökkenését, a fogyatékkal élők, azon belül a mozgásfogyatékosok számának emelkedését mutatják. A településen hiányzó ellátási forma a speciális ellátást igénylők ellátó rendszere (fogyatékkal élők, pszichiátriai betegek, hajléktalanok). Nem kötelező ellátási forma, de mivel nincs meg a megfelelő szociális ellátó rendszer, mindenképpen indokolt a településnek ebbe az irányba elindulni. A feladat ellátáshoz biztosított a tárgyi és az intézmény szakember létszáma is. Kevés ráfordítással megvalósíthatók a speciális ellátások.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:
Az SOS segélyhívó telefonrendszer a lakosság megelégedésére a településen önként vállalt feladatként, a polgárőrséggel közösen napi 24 órában működik. Célja a lakosság közbiztonságának és egészségügyi sürgős ellátásnak a megoldása.

Csorba Mikro-Térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ

Igazgató

Siposné Szabó Erzsébet

Székhelye

5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 173.

Telephelyei

Fegyvernek

1. számú Idõsek Klubja Annaháza (Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.)

2. számú Idõsek Klubja Újtelep (Fegyvernek, Szent Erzsébet út 40.)

3. számú Idõsek Klubja Szapárfalu (Fegyvernek, Ady E. út 42.)

Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat (Fegyvernek, Szent Erzsébet út 173.)

Örményes

Napraforgó Gondozási Központ (Örményes, Iskola u. 25. - részjogkörû telephely)

Kuncsorba

Szociális Alapszolgáltatási Központ (Kuncsorba, Dózsa Gy. u. 35. - részjogkörû telephely)

Telefon

Szent Erzsébet út 173. 56/556-025

Szent Erzsébet út 40. 56/481-023

Ady E. út 42. 56/481-022