Fegyvernek Mezőgazdasági Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény

Székhelye: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 175.
Postai Címe: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 175.

Telefonszáma: 06-56/556-013
Telefaxszáma: 06-56/556-013
Ügyfélszolgálat elérhetősége: 06-56/556-013

Elektronikus levélcím: varosuzemeltetes@fegyvernek.hu

Szervezet vezetője: Huber József intézményvezető

Szervezet vezetőjének telefonszáma: 06-56/556-018
Szervezet vezetőjének e-mail címe: huber.jozsef@fegyvernek.hu

További elérhetőségek:
Pénztár: 06-56/816-878, Fegyvernek, Szent Erzsébet út 167/a. épületben
Számlázás, szennyvíz szippantás: 06-56/556-013
Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. Információs Pont (hulladékszállítás): 06-56/556-013
Temetkezés szolgáltatás: 06-56/556-017

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata által alapított Fegyverneki Vízmű 156/1992.(XII.17.) sz önkormányzati határozat alapján, 1993.január 1-én kezdte meg működését, feladat az ivóvíz- szennyvízszolgáltatás és halászati tevékenység.
Az önállóan működő költségvetési szerv - jelenlegi formájában - 2010.január 1-től kezdte meg működését Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény néven, kibővült feladatkörrel és funkcióval. A strukturális átalakítás eredményeképpen, egy összetettebb, komplex, kibővült feladatkörrel felruházott szervezeti egység jött létre, jellemzően önkormányzati kötelező és önként vállalt feladatok végrehajtása érdekében. Az átalakítás célja az átlátható gazdálkodás biztosítása, hatékonyság növelése valamint a költségtakarékosság. Az Intézmény neve 2014. január 1-től Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény.

Az intézmény szakmai munkája

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése:
Az Intézmény jelenleg Fegyvernek, Örményes, Kuncsorba és Tiszabő településeken végez szennyvíz szippantási tevékenységet (begyűjtés, szállítás), melynek ártalmatlanítása a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által üzemeltetett Fegyvernek városi szennyvíztisztító telepen történik.

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet begyűjtők nyilvántartásába vétele az alábbi határozatokkal megtörtént:
 
Bejegyző hatóság Iktatószám Nyilvántartási
szám
Érvényesség Beszállítható
szennyvízmennyiség
Beszállított
szennyvízmennyiség
Közép-Tisza-vidéki
Vízügyi Hatóság
KÖTIVH-
0433-003
NKÖHSZ-
009/10/2014.
2014. december 31. 35.000 m3/év
2014. évi:
29.610 m3
Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
36600/836-
1/2015.ált.
NKÖHSZ-
009/10/2014.
2015. december 31. 35.000 m3/év
2015. évi:
9.752 m3
Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
36600/836
-6/2015.ált.
NKÖHSZ
-018/10/2016.
2016. december 31. 11.000 m3/év 2016. évi:
3.498 m3
Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
36600/2477
-2/2017-ált.
NKHÖSZ
-022/10/2017.
2017. december 31. 11.000 m3/év 2017. évi:
folyamatos
Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
36600/5920
-1/2017-ált.
NKHÖSZ
-022/10/2017.
2018. december 31. 11.000 m3/év 2018. évi:
folyamatos
Rendelkezésre álló eszközök:
1 db speciális szállítójármű 6 m3-es felépítménnyel.

 

Települési hulladék begyűjtés, szállítás:
Fegyvernek településen a hulladékok begyűjtését 2015. június 16-ig a Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény látta el. 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36600/2983-33/2015.ált. számú határozata alapján az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft.-t jelölte ki Fegyvernek településen a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátására közérdekű szolgáltatóvá 2015. június 17-től 2016. március 16-ig. A kijelölés a hatóság 36600/891-5/2016.ált.sz. határozatával meghosszabbításra került. 2016. május 1-től a települési szilárd hulladék elszállítására irányuló közszolgáltatás a Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató  Nonprofit Kft. (5200 Törökszentmiklós, Puskás Ferenc u. 12.) látja el. (bővebb információ a közszolgáltató honlapján érhető el: www.tmkom.hu)

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása:
A településen a szilárd burkolatú utak hossza 43,683 km.

Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése:
Az intézmény 13 db önkormányzati tulajdonú épületben 22 lakás (összesen 1.426 m2) bérbeadását, karbantartását, üzemeltetését végzi.

Zöldterület kezelés:
Az intézmény feladata a parkok, terek tisztántartása, zöld területek gondozása, belterületen 6,9123 ha, külterületen kb. 8 ha terület.

Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek:
A Fegyvernek Büdöséri belvízöblözet üzemeltetése. Az 123 km2 területű öblözet Fegyvernek belterületét és külterületét lefedi,fő befogadó a 15,360 km hosszú Alsóréti Holt-Tisza..
Településünkön belterületi csapadékvíz elvezető csatorna hossza: 15.657 m.
Külterületen 2 szivattyútelep (Alsóréti- és Büdöséri), belterületen pedig 11 belvízátemelő aknába telepített szivattyú karbantartását és üzemeltetését végezzük.

Sportlétesítmény működtetés és fejlesztés:
Az Intézmény feladata a települési sportpálya (2,672 ha) és a hozzá kapcsolódó épület (sportöltöző 187 m2, WC, 21 m2, összesen 208 m2) üzemeltetése, karbantartása, a sportpálya sportolásra alkalmas állapotának megőrzése, gondozása (öntözés, fűnyírás). Sportöltöző épületének tisztán tartása, karbantartási munkáinak végzése.

Köztemető fenntartás, működtetés:
A településen 4 temető karbantartását és a hozzá kapcsolódó épületek fenntartását végezzük:
1.) Annaházi temető 5,1963 ha, épületek 100 m2,
2.) Csonkatornyi temető 2,1189 ha, épületek 48 m2,
3.) Szapárfalui temető 1,4439 ha, épületek 74 m2,
4.) Izraelita temető 2113 m2
A temetkezési szolgáltatást Fegyvernek, Örményes, Tiszabő és Kuncsorba településeken végezzük. A szállítás 2009. évben beszerzett, önkormányzati tulajdonú halottszállító járművel történik.

Erdőgazdálkodás:
Az Intézmény feladata az Önkormányzat tulajdonában lévő 41,0011 ha erdő művelési ágú terület karbantartása, művelése, erdészeti terv alapján történő gazdálkodás.

Város-, községgazdálkodás mns. szolgáltatás:
Az Intézmény feladatkörébe tartozik a település területén működtetett „piac” üzemeltetése, karbantartása, működtetése valamint a Vendel napi búcsú vásár megszervezése és lebonyolítása.

Mindenféle mns. szabadidős szolgáltatás:
Az Alsóréti Holt-Tisza Halászati Közösség megbízása alapján az Intézmény 2006. óta végzi a holtágon a halászattal összefüggő üzemeltetési feladatokat.
Az Alsóréti Holt-Tiszára érvényes területi jegyek Fegyverneken és a környező településeken (Kisújszállás, Tiszatenyő, Tiszapüspöki, Törökszentmiklós) kerülnek értékesítésre.
A halászattal kapcsolatos feladatokat és terveket az érintetett egyesületekkel közösen kidolgozású.

A horgászattal kapcsolatos információk elérhetők a horgaszas.fegyvernek.hu linkre kattintva.

Share/Save