Önkormányzati segély

Eljáró csoport:

Igazgatási csoport

Illetékességi terület: Fegyvernek város közigazgatási területe
Eljárási illeték: Az eljárás illetékmentes.
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok - Kérelem,
- jövedelemnyilatkozat, jövedelemigazolások,
- alkalmanként jelentkező többletkiadásokat igazoló dokumentum, temetési költségekre tekintettel igényelt önkom1ányzati segély megállapítása iránti kérelm esetén a temetés költségeiről kiállított számla eredeti példánya.
Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Az önkormányzat létfennta11ást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére önkormányzati segélyt nyújt.
Létfennta11ást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek minősül:
- kérelmező, vagy a kérelmezővel közös háztaztásban élő közeli hozzátartozó esetében hirtelen fellépő és l hónapot - gyermek esetén 10 napot - meghaladó kórházi gyógykezelést igénylő betegség,
- kérelmező közeli hozzátartozójának halála ,
- lakhatást biztosító épület rendeltetésszerű használatát akadályozó köztudomású elemi kár,
- válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása,
- iskoláztatáshoz a tanévkezdési kiadások,
- a gyermek fogadásának előkészítése,
- nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás,
- a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése miatt anyagi segítségre szorulnak.
Jogosultsági jövedelemhatár: az egy főre számított havi családi jövedelem nem haladja meg
- elemi kár bekövetkezésekor és elhunyt személy eltemettetése esetén családok esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át.
- minden egyéb esetben családok esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át.
Eljárás megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) - Személyesen a Polgármesteri Hivatalban
- postai úton a Polgármesteri Hivatal levelezési címén
Útmutató, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

A segély iránti kérelmek elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik.
Az ügyintézési határidő 15 nap.
A kérelem elbírálásáról az ügyfelek határozatban értesülnek

Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok Jövedelemnyilatkozat (szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2012.(VI.01.) rendelet 1. sz. melléklete)
Kitöltési útmutatók  
Elektronikus ügyintézés Az ügy elektronikusan nem indítható

 

Share/Save