ESÉLY OTTHON – OTTHON FEGYVERNEKEN

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

BEFEJEZŐDÖTT AZ „ESÉLY OTTHON – ESÉLY FEGYVERNEKEN” CÍMŰ, EFOP-1.2.11-16-2017-00033 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKT

A 2018 márciusában indult, EFOP-1.2.11-16-2017-00033 kódszámú, „Esély Otthon – Esély Fegyverneken” című projekt célja a helyi fiatal lakosok helyben maradásának elősegítése, támogatása, a már elvándorolt fiatalok Fegyvernekre való hazaköltözésének elősegítése lakhatás támogatásával, ösztönző rendszer kiépítésével, valamint életpályatervezést segítő helyi szolgáltatásokkal, ismeretátadással. Számos tevékenység megvalósult a cél elérésének érdekében. Megnyílt az Ifjúsági Szolgáltató Iroda, előadásokon, tanácsadásokon vehettek részt a fiatalok, valamint különböző ösztönző pályázatok is segítették a fiatalokat.

A projekt keretében az alábbi tevékenységek valósultak meg:

 • Felújított, az alapvető eszközökkel felszerelt bérlakások kialakítása
 • Ifjúsági szolgáltató iroda létrehozása
 • Helyi ösztönző rendszer kialakítása középiskolások, egyetemisták/főiskolások és orvosok részére
 • Tréningek, ismeretátadások (pl. életpálya-tervezés, munkaszerzési ismeretek bővítése)
 • Pályázati tanácsadás
 • Ifjúsági cselekvési program elkészítése

A projekt megvalósítása során elért eredményeink:

 • • A fiatalok helyben maradásának támogatására a projekt keretein belül 3 ingatlanban, összesen 8 db önkormányzati bérlakás került felújításra és felszerelésre önálló lakhatás céljából a célcsoportba tartozó egyének, párok és családok számára.
 • • Lakhatási támogatásban 29 fő részesült.
 • • Orvosi ösztönző támogatásban 2 fő részesült.
 • • Főiskolás ösztönző támogatásban 26 fő részesült.
 • • Középiskolás ösztönző támogatást nyert 7 fő.
 • • 193 fiatalt értünk el a projekttel közülük 95 fő volt 25 év alatti.

A projekt fizikai befejezésének dátuma: 2022.12.31.

A projekt Az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Pályázat: Fegyverneki Orvosi Rendelő Intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére

Fegyvernek Város Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Fegyverneki Orvosi Rendelő Intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
 
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2023.01.01 - 2027.12.31.-ig szól.
 
A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 128/a.
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: -Az intézmény alapító okiratában, alapdokumentumaiban és a működést meghatározó jogszabályokban foglalt feladatok szakszerű, jogszerű és gazdaságos ellátása -Az intézmény irányítása, vezetése, ellenőrzése -Felelős az intézményben működtetett alapellátások rendelési idejének ellenőrzése, az ellátások folyamatos biztosításának koordinációjáért, az ellátás feltételeinek biztosításáért -Felelős az alapellátás tevékenységének rövid és középtávú tervéért, a szükségleteknek megfelelő humán erőforrás biztosításáért, az ellátások dokumentációjának folyamatos,naprakész, szakszerű vezetéséért, validitásáért, a betegellátás rendjének kialakításáért és megvalósításáért -A társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel való kapcsolattartás -Az intézmény dolgozói vonatkozásában a munkáltatói jogkör gyakorlása.
 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény az irányadók.
 
Pályázati feltételek:
 • Egyetem, Orvostudományi vagy egyéb egyetemi szintű végzettség,
 • Vezetői tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • Magyar állampolgárság
 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • Iskolai végzettséget igazoló okmányok másolata
 • Szakmai önéletrajz
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a véleményezésre és elbírálásra jogosultak megismerhetik a pályázati dokumentációt, valamint az abban foglalt személyes adatokat a pályázati eljárással összefüggésben kezeljék
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2023. január 1. napjától tölthető be.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 5.
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tatár László nyújt, a 56/556-010 -os telefonszámon.
 
A pályázatok benyújtásának módja:
 • Postai úton, a pályázatnak a Fegyvernek Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: F/5648-1/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.
 • Személyesen: Tatár László, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. december 15.
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Fegyvernek város honlapja - 2022. november 2.
 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: az intézményvezető jogállására az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény rendelkezései az irányadók - a pályázati feltételek közül az első három feltétel alól a 13/2002.(III.28.) EüM rendelet alapján felmentés adható -a mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés követelményének teljesítése alól mentesül az a személy, aki 2013. szeptember 1-je előtt egészségügyi (szak)menedzseri képesítést vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon képesítést szerzett -Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja
 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fegyvernek.hu honlapon szerezhet.
 

Pályázat: Fegyverneki Művelődési Központ és Könyvtár Intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére

Fegyvernek Város Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Fegyverneki Művelődési Központ és Könyvtár Intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2023.01.01 - 2027.12.31.-ig szól.

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 184.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény alapító okiratában, alapdokumentumaiban és a működést meghatározó jogszabályokban meghatározott feladatok szakszerű, jogszerű és gazdaságos ellátása - Munkáltatói jogkör gyakorlása - Közművelődési és könyvtári tevékenysége irányítása - Városi rendezvények szervezése, lebonyolítása - Pályázatok benyújtása

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, Közművelődési végzettség és szakképzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó legalább 120 órás tanfolyam két éven belüli elvégzése
 • Magyar állampolgárság
 • Büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolata
 • Akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzéséről szóló tanúsítvány másolata, vagy szándéknyilatkozat a tanfolyamnak a megbízást követő két éven belüli elvégzéséről
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a véleményezésre és elbírálásra jogosultak megismerhetik a pályázati dokumentációt, valamint az abban foglalt személyes adatokat a pályázati eljárással összefüggésben kezeljék
 • Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásról
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatot a Képviselő-testület nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2023. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tatár László nyújt, a 56/556-010 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Fegyvernek Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: F/5649-1/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.
 • Személyesen: Tatár László, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokat az Önkormányzat Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság véleményének kikérésével Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. december 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Fegyvernek város honlapja - 2022. november 2.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Az intézményvezető jogviszonyára a 39/2020.(X.30.) EMMI rendelet valamint a 2012.évi I. tv. a munka törvénykönyvéről szóló törvény rendelkezése az irányadók. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fegyvernek.hu honlapon szerezhet.
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY

ELKEZDŐDIK FEGYVERNEK VÁROSÁBAN A CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ HÁLÓZAT ÉPÍTÉSÉNEK II. ÜTEME

KEDVEZMÉNYEZETT NEVE: FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
A PROJEKT CÍME: FEGYVERNEK VÁROS CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSE II. ÜTEM
PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA: TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00013
A SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 299 961 600 FT
A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%
A PROJEKT TERVEZETT BEFEJEZÉSI DÁTUMA: 2023.03.31.

A településen jelenleg egy összehangolt és az egész városban kiépített vízelvezető árokrendszer üzemel, de ennek a rendszernek az állapota jelentősen leromlott az évek során. A projekt keretében megjelölt célterületen található árkok és csatornák javarészeállapotukat tekintve nemmegfelelőek, illetve kisméretű burkolóelemekkel vannak ellátva, továbbá a magassági vonalvezetésük sem megfelelő, valamint a vízszállító keresztmetszetük csak helyenként éri el az előírt méreteket. Ennek köszönhetően a meglévő csőátereszek átmérője változó, nagy részük eliszapolódott, vagy összetört így nem tudja biztosítani maradéktalanul a vízelvezető funkciót.

Összességében elmondható, hogy tekintettel az időjárási viszonyokra, egy nagyobb mennyiségű eső esetében a jelenlegi árokrendszer nem képes elvezetni a lehulló vízmennyiséget a befogadóba, sokszor a mélyebben fekvő területekről ideiglenes szivattyúállások segítségével juttatható el a víz a befogadóba.

Sajnálatos módon olyan méreteket ölt a probléma, hogy a felgyülemlett víz a település több utcájában rendkívüli anyagi károkat okoz, amely a fejlesztés megvalósításával mérsékelhető, illetve teljesen megszüntethető lesz.

Jelenleg is több csatorna van, melyek a városhoz tartozó csatornákba vezetik a csapadék- és belvizeket, azonban olyan árkok is épültek, melyek részben a kapubejárók alatti átvezetések hiánya, részben eredetileg is levezetés nélküli szikkasztóárokként épülve csak szikkasztó funkcióval rendelkeznek.A meglévő árkok műszaki állapotukat tekintve nem elégítik ki a mai kor igényeit, a magassági vonalvezetésük sem megfelelő, valamint a vízszállító keresztmetszetük is csak néhány helyen éri el a kívánt méretet, ezáltal nem képesek teljeskörűen elvezetni a káros vizeket a befogadóba. A problémák kezelésére a csapadékvíz elvezető árkok folyamatos karbantartását végzi az önkormányzat, illetve különböző ideiglenes megoldásokat alkalmaznak a vízfelesleg elszállítására.
A projekt keretein belül létrehozni kívánt belvízcsatornákbana projektgazda az Szent Erzsébet út, Hársfa utca, valamint a Petőfi Sándor utca által határolt területcsapadékvíz elvezetésiproblémáinak megszüntetését hivatott megoldani. A fent említett utcák, mintegy 57,4 ha vízgyűjtő területet fednek le a településen.

Kiépítésre kerül az a csatornahálózat, ami a vízgyűjtő területről lefolyó vizeket a tározó környezetében összegyűjti és rendezetten bevezeti a tározóba.A jelenleg megtervezésre kerülő településrészek csapadékvíz elvezető csatornák rendszerei nem képesek feladatukat ellátni, vagyis a lehulló, összegyülekező csapadékvizet elvezetni az utcákról, és fogadni a telkekről kivezetett felszíni vizeket.

A csapadékvíz csatornák rekonstrukciója során meg kell oldani, meg kell szüntetni a fenti hiányosságokat, azt kell elérni, hogy a vízrendezés végrehajtásával a belterületi vízi létesítmények olyan állapotba kerüljenek, hogy azok vízkárt, elöntést ne okozzanak a belterület magán, közösségi, és állami létesítményeiben.

A tervezett beruházás általános célja a víz okozta károk megelőzése és a víz nyújtotta előnyök kiaknázása. A települési, belterületi vízrendezésnél az ember szempontjából egészségesebb környezet kialakítása, az élet-  és a lakhatási körülmények javítása a fő cél.  A fejlesztés eredményeként a tervek alapján Fegyvernek településen közel 2439 fm belvízcsatorna épül meg.
 

Álláspályázat

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény Intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
 
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2022.03.01-2027.02.28-ig szól.
 
A munkavégzés helye:
Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 175.
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény üzemeltetése - Halászati jog gyakorlásával összefüggő üzemeltetési feladatok - Temető fenntartásával és működtetésével összefüggő vezetői feladatok ellátása - Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatás - Lakó- és nem lakó ingatlanok bérbeadása, üzemeltetése - Bel- és külterületi belvízelvezető rendszer üzemeltetése - Növénytermesztési feladatok - Zöldterület gazdálkodás - Közutak üzemeltetése - Sportlétesítmény működtetése - Önkormányzati beruházások megvalósításában való részvétel - Az intézmény dolgozói vonatkozásában a munkáltatói jogkör gyakorlása
 
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 
Pályázati feltételek:
- Felsőfokú képesítés
- Magyar állampolgárság
- Cselekvőképesség
- Büntetetlen előélet
- Kjt. 41-43.§-ban a magasabb vezetővel szemben meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Vezetői tapasztalat - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,
- Szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
- Szakmai önéletrajz
- Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. Az erkölcsi bizonyítvány beadása alól mentesül az, aki a pályázat beadásakor köztisztviselői vagy közalkalmazotti jogviszonyban áll a pályázó kiírója által irányított intézményben
- Az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja
- Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
- Nyilatkozat, hogy a 2007. évi CLII. törvény vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségét vállalja
 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2022. március 1. napjától tölthető be.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 25.
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tatár László nyújt, a 0656/556-010 -os telefonszámon.
 
A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: F/6441/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.
- Személyesen: Tatár László, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. .
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 10.
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Fegyvernek Város Honlapja - 2021. december 20.
 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fegyvernek.hu honlapon szerezhet.
 
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
 
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Álláspályázat

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Fegyverneki Orvosi Rendelő Intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
 
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2022.03.01-2027.02.28-ig szól.
 
A munkavégzés helye:
Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 128/A.
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
- Az intézmény alapító okiratában, alapdokumentumaiban és a működést meghatározó jogszabályokban foglalt feladatok szakszerű, jogszerű és gazdaságos ellátása - Az intézmény irányítása, vezetése, ellenőrzése - Felelős az intézményben működtetett alapellátások rendelési idejének ellenőrzése, az ellátások folyamatos biztosításának koordinációjáért, az ellátás feltételeinek biztosításáért - Felelős az alapellátás tevékenységének rövid- és középtávú tervéért, a szükségleteknek megfelelő humán erőforrás biztosításáért, az ellátások dokumentációjának folyamatos, naprakész, szakszerű vezetéséért, validitásáért, a betegellátás rendjének kialakításáért és megvalósításáért - Az intézmény szakmai és működési terveinek előkészítése, egyeztetése és megvalósítása - A társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel való kapcsolattartás - Az intézmény dolgozói vonatkozásában a munkáltatói jogkör gyakorlása
 
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény rendelkezései az irányadók.
 
Pályázati feltételek:
- Egyetem, Orvostudományi vagy egyéb egyetemi szintű végzettség,
- Vezetői tapasztalat - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,
- Mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés
- Magyar állampolgárság
- Cselekvőképesség
- Büntetlen előélet
- Kjt. 41-43.§-ban a magasabb vezetővel szemben meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Háziorvostan, csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosi képesítés,
- Egészségügyben eltöltött vezetői tapasztalat - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Iskolai végzettséget igazoló okmányok másolata
- Szakmai önéletrajz
- Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. Az erkölcsi bizonyítvány beadása alól mentesül az, aki a pályázat beadásakor köztisztviselői vagy közalkalmazotti jogviszonyban áll a pályázó kiírója által irányított intézményben
- Az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja
- Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
- Nyilatkozat, hogy a 2007. évi CLII. törvény vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségét vállalja
 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2022. március 1. napjától tölthető be.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 25.
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tatár László nyújt, a 0656/556-010 -os telefonszámon.
 
A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: F/6444/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.
- Személyesen: Tatár László, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. .
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 10.
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Fegyvernek Város Honlapja - 2021. december 20.
 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
- az intézményvezető jogállására az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény rendelkezései az irányadók - a pályázati feltételek közül az első három feltétel alól a 13/2002.(III.28.) EüM rendelet alapján felmentés adható - a mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés követelményének teljesítése alól mentesül az a személy, aki 2013. szeptember 1-je előtt egészségügyi (szak)menedzseri képesítést vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon képesítést szerzett - Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja
 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fegyvernek.hu honlapon szerezhet.
 
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
 
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Álláspályázat

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
 
Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha
Intézményvezető (magasabb vezető)
 
munkakör betöltésére.
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
 
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2022.03.01-2027.02.28-ig szól.
 
A munkavégzés helye:
Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 144.
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény alapító okiratában, alapdokumentumaiban és a működést meghatározó jogszabályokban foglalt feladatok szakszerű, jogszerű és gazdaságos ellátása - Az intézmény irányítása, vezetése, ellenőrzése - Intézményvezetői feladatok teljes körű ellátása - Gyermek- és felnőtt étkeztetés biztosítása, szállítókkal való kapcsolattartás, árubeszerzés - Az intézmény dolgozói vonatkozásában a munkáltatói jogkör gyakorlása
 
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 
Pályázati feltételek:
- Felsőfokú képesítés,
- Magyar állampolgárság
- Cselekvőképesség
- Büntetlen előélet
- Kjt. 41-43.§-ban a magasabb vezetővel szemben meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Élelmezésvezetői végzettség,
- Vezetői tapasztalat - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,
- Szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
- Szakmai önéletrajz
- Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. Az erkölcsi bizonyítvány beadása alól mentesül az, aki a pályázat beadásakor köztisztviselői vagy közalkalmazotti jogviszonyban áll a pályázó kiírója által irányított intézményben
- Az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja
- Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
- Nyilatkozat, hogy a 2007. évi CLII. törvény vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségét vállalja
 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2022. március 1. napjától tölthető be.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 25.
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tatár László nyújt, a 0656/556-010 -os telefonszámon.
 
A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: F/6443/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.
- Személyesen: Tatár László, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. .
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 10.
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Fegyvernek Város Honlapja - 2021. december 20.
 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fegyvernek.hu honlapon szerezhet.
 
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Pályázati felhívás Esély otthon – „Esély Fegyverneken” lakhatási támogatására

Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Esély otthon – „Esély Fegyverneken” ösztönző támogatásairól szóló 13/2018(VIII.31.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 6. pontja alapján pályázatot hirdet lakhatási támogatás nyújtására a város jövője szempontjából értékes végzettséggel rendelkező fiatal szakemberek városba történő letelepedésének támogatására.
A támogatási rendszer részletes szabályai a Rendeletben kerültek rögzítésre.
Lakhatásra pályázható ingatlanok:
Fegyvernek, Damjanich J. út 143./1. lakás
 
1. A Pályázók köre
Pályázatot nyújthatnak be azon 18-35 év közötti személyek, akik a Rendelet szerinti hiányszakmával, valamint Fegyverneken lakcímmel rendelkeznek vagy Fegyvernekre kívánnak költözni, Fegyvernek Városban foglalkozási jogviszonnyal rendelkeznek, vagy a rendelet alapján valamilyen ösztönző támogatásban részesülnek.
 
2. A támogatás feltételei
A lakhatási támogatás pályázat útján nyerhető el.
A támogatásra az a fiatal szakember nyújthatja be pályázatát, akinél fennállnak az alábbi együttes feltételek:
2.1. a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, de a lakhatási lehetőség igénybevételének végéig nem tölti be a 35. életévét,
2.2. vállalja, hogy életvitelszerűen, lakcímmel rendelkezve Fegyverneken marad a folyósítás lezárásig,
2.3. a beköltöző fiatal (vagy család, pár egyik tagja) foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkezik, vagy résztvevő legyen a projekt 3.1.1 fejezet 4., 5., tevékenységében
2.4. vállalja, hogy a projekt programjaiban évente legalább 2 alkalommal részt vesz, és évi 20 óra Önkéntes munkát vállal jelen pályázat kiírója által kijelölt intézményben vagy civil szervezetnél.
2.5. valamennyi nagykorú beköltöző személy esetén feltétel a büntetlen előélet
2.6. a pályázó lakóingatlan tulajdonjogával (1/1) nem rendelkezik 
 
3. A támogatás előnyt jelentő szempontjai:
3.1. A beköltöző fiatalok, párok, családok kiválasztásában előnyben részesíti a 30.     életévét el nem érő pályázókat, valamint gyermekes családokat
3.2. A pályázó 13/2018.(VIII.31.) sz. rendelet 2. számú melléklete alapján hiányszakmával rendelkezik  
3.3.   A pályázó Fegyverneken, Törökszentmiklós kistérség, vagy Jász- Nagykun- Szolnok megyében munkaszerződéssel rendelkezik
 
Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, aki a döntéshozó képviselő-testület bármely tagjával közeli hozzátartozói viszonyban van.
 
4. A pályázat tartalmi elemei:
 
4.1. A Rendelet melléklete szerinti pályázati adatlap,
4.2. A pályázó részletes önéletrajza, motivációs levél
4.3. a Rendelet 1. mellékletben meghatározott értékelési szempontokat alátámasztó dokumentumok:
4.3.1. jövedelmi és vagyoni körülményekre vonatkozó nyilatkozatban szereplő adatokat alátámasztó dokumentumok a nyilatkozat nyomtatványon megjelöltek szerint
4.3.2. a pályázó hátrányos helyzetét megállapító határozat
4.3.3. a pályázó gyermekének születési anyakönyvi kivonatának másolata 
4.3.4. fegyverneki székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval munkaszerződés, kinevezés, megbízási szerződés 
4.3.5. a pályázó által a pályázat benyújtása előtt Fegyverneken működő civil szervezetnél vagy Önkormányzati intézményben végzett önkéntes munkáról szóló igazolás amennyiben rendelkezésre áll
4.3.6. nyilatkozat a Fegyverneken végezni kívánt önkéntes munkára tett vállalásról (a pályázati kiírás szerinti nyomtatványon)
4.3.7. nyilatkozat, hogy a pályázó az önkormányzat képviselő-testületi tagjaival nem áll közeli hozzátartozói viszonyban (a pályázati kiírás szerinti nyomtatványon
4.3.8. nyilatkozat egyedülállóságról (a pályázati kiírás szerinti nyomtatványon)
4.3.9. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány minden nagykorú beköltözőtől
 
5.  A pályázattal elnyerhető támogatás
A nyertes pályázó legfeljebb 24 hónapon keresztül lehet lakója a projekt keretében felújított ingatlanoknak. A bérlőnek a lakhatásért nem kell lakbért fizetnie, csak az általa használt rezsiköltségének megfizetésére köteles.
5.1. A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje:
A pályázat benyújtásának határideje 2021.05.12.
A pályáztató egyszeri hiánypótlás kiírására jogosult. A hiánypótlásra rendelkezésre álló határidő 8 nap.
A pályázat elbírálása: 2021.05.14.
A lakhatási támogatás folyósításának feltétele a támogatási szerződés megkötése.
A szerződéskötés határideje a képviselő-testületi döntés meghozatalát követő 15 nap.
A lakás igénybevételének kezdő időpontja: Szerződés aláírása után azonnal költözhető.
 
A pályázatot 1 eredeti példányban a Fegyvernek Város Önkormányzata (5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 175.) címére kell megküldeni postai úton. A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat az „Esély otthon - Esély Fegyverneken” lakhatási támogatására”.
 
6.   Egyéb információk
A támogatás elbírálásáról az Oktatási és Szociális Bizottság előzetes véleményezése alapján a képviselő-testület nyílt ülés keretében dönt. A pályázatok elbírálása a rendelet 1. mellékletében meghatározott értékelési szempontrendszer szerint megállapított pontszámok alapján történik. A képviselő-testület döntése ellen fellebbezésnek helye nincs. 
A képviselő-testület döntéséről a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A pályázatok eredményét az Önkormányzat honlapján és helyben szokásos módon is közzéteszi.
A pályázatról és az ingatlanokról (kialakítás, férőhely, fekvés stb) további információkat kaphat Fegyvernek Város Önkormányzat honlapján (eselyotthonfegyvernek.hu, Esély otthon program Facebook elérhetőségén eselyotthon@fegyvernek.hu e-mail címen,  a 06-56-556-010 (központi) telefonszámon, illetve személyesen Fegyvernek Város Önkormányzata Szent Erzsébet út 175. Ifjúsági Szolgáltató Irodában .
 
A pályázati felhívás mellékletei:
1. jövedelmi és vagyoni körülményekre vonatkozó nyilatkozat
2. nyilatkozat önkéntes munka vállalásáról
3. nyilatkozat összeférhetetlenségről
4. nyilatkozat egyedülállóságról
 
Kelt: Fegyvernek, 2021.04.09.

Pályázati kiírás nem lakás céljára szolgáló helyiségre

Fegyvernek Város Önkormányzata a 11/2019. (V.31.) számú az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakáscélú helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló rendelete (a továbbiakban: Rendelet) alapján bérbeadásra meghirdeti a Fegyvernek, Szent Erzsébet út 172. szám (hrsz. 4) alatti ingatlanban található nem lakás céljára szolgáló helyiséget (a továbbiakban: Bérlemény) az alábbiak szerint:
 
 

Felhívás tanulmányi ösztöndíj pályázatra!

Fegyvernek nappali tagozatos tanulóinak
 
A Fegyvernek Művelt Ifjúságáért Alapítvány pályázatot hirdet. A pályázat célja a kiváló teljesítményű tanulók teljesítményének elismerése, teljesítményük fokozása.
 
A Pályázat kategóriái:
 
„A” kategória: havi támogatás diákok részére
 
 1. Felsőfokú intézményben tanuló diákok pályázhatnak támogatásra, akiknek a tanulmányi átlaguk elérte a 2018/2019-es tanévben a 4.5 átlagot.
 2. Gimnáziumban, szakközépiskolában tanulók pályázhatnak, akiknek tanulmányi eredménye a 2018/2019-es tanévben elérte a 4.7-es átlagot és idegen nyelvi eredménye 4-es, 5-ös.
 3. A 2018/2019-es tanév végén kitűnő tanulmányi eredményt elért általános iskola 8. osztályt végzett tanulói, akik az általános iskola 7. és 8. osztályát kitűnő bizonyítvánnyal zárták.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 30. 
 
A pályázathoz csatolni kell a tanuló:
 • iskolai bizonyítványának másolatát
 • bankszámlaszámot (bank nevével, számlaszám tulajdonos nevével)
 • motivációs levél            
A pályázatot postai úton ajánlva, vagy személyesen lehet eljuttatni az Alapítvány székhelyére (5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.), az Alapítványnak címezve.
 
A támogatás odaítéléséről és összegéről az alapítvány kuratóriuma dönt. A nyertes pályázók 2019. december 15-ig értesítést kapnak. 
 
„B” kategória: Egyszeri tanulmányi támogatás kiemelkedő teljesítményért
 
 1. Jutalom kimagasló eredmény eléréséért: Egyszeri juttatásban részesül azon tanuló, aki miniszteri jegyzék alapján szervezett megyei tanulmányi versenyen 1. helyezést ért el, vagy országos verseny I. II. vagy III. helyezettje volt a 2018/2019-es tanévben. A pályázathoz az eredményt igazoló okirat másolatát szükséges mellékelni.
 2. Idegen nyelvi tanulmányok és vizsgák: Jutalom felsőfokú nyelvvizsga megszerzéséért. Támogatásban részesülhet az a tanuló, aki felsőfokú nyelvvizsgát tett a 2018/2019-es tanévben. A pályázathoz az eredményt igazoló okirat másolatát szükséges mellékelni, valamint motivációs levelet.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 30. 
     
A pályázatot postai úton ajánlva, vagy személyesen lehet eljuttatni az Alapítvány székhelyére (5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.), az Alapítványnak címezve.
 
A támogatás odaítéléséről és összegéről az alapítvány kuratóriuma dönt. A nyertes pályázók 2019. december 15-ig értesítést kapnak. 
 
Mindkét kategóriában a pályázók szigorúan vegyék figyelembe a pályázati kiírás feltételeit.
 
Fegyvernek Művelt Ifjúságáért Alapítvány
Kuratóriuma
 

Oldalak