Hirdetmény a tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beíratásáról - Karcagi Tankerületi Központ

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (a továbbiakban Nkt.) 50. § (7) bekezdésében, valamint a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 22.§ (1) és (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a 2024. évben tanköteles korba lépő gyermekek általános iskolai beiratkozására az alábbi időpontokban kerül sor: 

Az általános iskolai beiratkozás időpontját a 2023/2024. tanév rendjéről szóló 30/2023. (VIII.22.) BM rendelet 7. §-a határozta meg.

A beiratkozás időpontja: 

  • 2024. április 18. (csütörtök) 8:00-19:00 óra között
  • 2024. április 19. (péntek) 8:00-19:00 óra között

A szülő vagy törvényes képviselő a tanköteles korba lépő gyermekét a hirdetményben közzétett időpontban köteles személyesen beíratni a lakóhelye szerint illetékes (életvitelszerű ottlakás) vagy a választott iskola első évfolyamára. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a szülő/törvényes képviselő csak egy általános iskolába nyújthatja be gyermeke jelentkezését. 

A felvételi kérelem benyújtható a KRÉTA rendszer e-Ügyintézés felületén (https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap) keresztül is. A KRÉTA rendszer működéséről és a beiskolázás részleteiről az iskolák honlapján találhatnak tájékoztatást. Elektronikus formában benyújtott felvételi kérelem esetében a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok eredetijének személyes bemutatása továbbra is szükséges.

A Rendelet 22.§ (4) bekezdése értelmében az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat. Ugyanezen paragrafus (7) bekezdése értelmében az intézmény a gyermek lakcímkártyája alapján ellenőrzi, hogy a lakcímnyilvántartásban a tanuló lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az iskolai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel-e.
A fentiek okán a személyes megjelenés a beiratkozás folyamata során kötelező! Az előzetes online jelentkezés felülete 2024. március 27-től (szerda) elérhető.

Ha a szülőknek nincs ettől eltérő szándéka, a kötelező felvételt biztosító körzetes iskola a gyermeket hivatalból felveszi.
A  szülők,  gondviselők  a  beiratkozó  gyermek  körzetes  iskoláját  az  alábbi  keresőfelületen  találják  meg: https://kir2korzet3h.kir.hu/Pub/index
Az adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szakértői véleményben kijelölt iskola hivatalból felveszi.

Magyar állampolgár engedély nélkül folytathat tanulmányokat külföldön és tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti. A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását – a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából – be kell jelenteni az Oktatási Hivatalnak (http://oktatas.hu).

Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételével kapcsolatban elutasító döntést hoz a szülő/törvényes képviselő a döntés ellen jogorvoslattal élhet, melyek az Nkt. 37.§ (2)-(3) bekezdései alapján a döntés közlésétől számított 15 napon belül az iskola fenntartójához, állami fenntartású intézmények esetében a Karcagi Tankerületi Központ tankerületi igazgatójához kell benyújtani.

Karcag, 2024. március 18. 

Sági István sk.

tankerületi igazgató