beruházás

Befejeződtek a zöld város kialakítása beruházások Fegyverneken

Sajtóközlemény

Befejeződtek a zöld város kialakítása beruházások Fegyverneken

2021. január 21.
 
Befejeződött a „Zöld város kialakítása Fegyverneken” című, TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00006 azonosító számú projekt, mely 100 millió Ft, vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásból valósult meg. 
 
Fegyvernek Város Önkormányzata a TOP-2.1.2-15-JN1 - Zöld város kialakítása pályázati kiírásra benyújtott, „Zöld város kialakítása Fegyverneken” című pályázata 2017. májusában támogatói döntésben részesült. A projekt célja a város zöldfelületeinek növelése, megújítása, aktív rekreációs terület kialakítása, valamint gazdaságfejlesztési és közösségi céllal, alulhasznosított ingatlanok energia hatékony üzemeltetés biztosító hasznosítási lehetőségének megteremtése, a helyi társadalomban a környezettudatosság és az integrált szemlélet erősítése.
 
A fejlesztés eredményeként, a lakossági igények kiszolgálása érdekében az alábbi beruházások valósultak meg:
 • Játszótér (Hársfa út) megújítása: A területen új játszótéri játékok, utcabútorok telepítésére, valamint egy műfű borítású multifunkciós pálya kialakítására került sor. Megújításra kerültek a járdák, a zöldfelület, térfigyelő kamerarendszer telepítése is megtörtént. A játszótér mellett parkolóhelyek kerültek kialakításra. 
 • Felnőtt játszótér (Kun Farkas út) kialakítása: Új, felnőtt játszótér kialakítása, eszközök, utcabútorok telepítése, járdaépítés, parkolóhelyek kialakítása, a zöldfelület megújítása és térfigyelő kamerák telepítése valósult meg. 
 • Húsbolt (Szent Erzsébet út 171.) felújítása: A Húsbolt épületének teljes felújítása megtörtént, a szükséges eszközök beszerzésre kerültek. 
 • Nonprofit szolgáltató ház (Szent Erzsébet út 123.) kialakítása: a meglévő szerkezet felhasználásával új, modern épület létrehozása, mely komplex akadálymentes, energia hatékony épület.
 • Kereskedelmi és szolgáltató tér (Szent Erzsébet út 161.): A meglévő épület felújítása, energetikai korszerűsítése mellett a komplex akadálymentesítésére is sor került. Parkolóhelyek, kerékpártárolók, külső elárusító helyek, valamint járda került kialakításra. 
 • Fásítás a Szent Erzsébet út mentén: Fák ültetésére, a zöldfelület rendezésére, valamint utcabútorok, ülőpadok, hulladékgyűjtők és hirdetőtáblák telepítésére került sor.
 
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.
További információ kérhető:
 
Fegyvernek Város Önkormányzata
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
 
Share/Save

PROJEKTTÁJÉKOZTATÓ - TOP–1.4.1-15-JN1-2016-00006

PROJEKTTÁJÉKOZTATÓ A „FEGYVERNEK ÚJTELEPI ÓVODA FELÚJÍTÁSA ÉS KORSZERŰSÍTÉSE, VALAMINT BÖLCSŐDE BŐVÍTÉSE 16 FÉRŐHELLYEL” C. PROJEKTRŐL
TOP–1.4.1-15-JN1-2016-00006
 
 
Fegyvernek Város Önkormányzata aTOP-1.4.1-15 – A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével című konstrukció keretében nyert 270 millió Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével valósította mega település és vonzáskörzetének 3-6 éves gyermekeinek óvodai ellátásának fejlesztését és a 0-3 éves kisgyermekek gondozási ellátását egy új bölcsődei egység létrehozását. 
 
A projekt keretében Fegyvernek településen az óvodai és bölcsődei szolgáltatások épületének felújítására, átalakítására és bővítésére került sor. 
A fejlesztés fő elemei az alábbiak voltak: 
 
- Háttér:
Az Újtelepi Óvoda és Bölcsőde jelenleg több épületrészben szolgálja ki az óvodás és bölcsődéskorú gyermekeket.  Külön épületrészben található egy 300 m2-es egység melyben jelenleg 1 bölcsődei és 1 óvodai csoport működik, illetve 1 iroda is az épületben kapott helyet. Szintén külön egységként egy rossz állapotban lévő közel 125 m2-es tornaterem és karbantartó műhely, illetve óvodaként funkcionáló kb. 429 m2 épületrész.    
Azintézmény elaprózódott egységei már nem alkalmasak a zavartalan és gazdaságos működésre, a minőségi eltérések rendkívül nagyok. Mindezek ismeretében a két elavult épület bontása és az óvodai részlegátalakítása, valamint a bölcsőde bővítése indokolt.  Az óvodai és bölcsődei funkciók egy épületegyüttesben kapnak helyet, ahol a többfunkciós helyiségek kialakításával valamennyi kisgyermek legyen az bölcsődés vagy óvodás biztonságos és kényelmes ellátása valósulhat meg.  
 
Óvoda: 
 • férőhelyszám: 100 fő; betöltött férőhely:94; csoportok száma: 4; dolgozói létszám: 12 óvónő+dajka, 3adminisztrátor, 1 karbantartó. 
Bölcsőde: 
 • férőhelyszám: 10 fő; betöltött férőhely:10 db; csoportok száma: 1 db; csoportszámhiány:1db; dolgozói létszám:3 fő; dolgozói hiány: 3 fő. 
Projekt specifikus célja:
A bölcsőde szolgáltatását igénybe vevők számára a szakszerű, biztonságos ellátás biztosítása, ezáltal segítve a 0-3 éves korú gyermekek szülei (25-40 éves kiemelt célcsoport) részére a munkába állás lehetőségét.Az óvoda infrastruktúrájának fejlesztésével, akadálymentes, biztonságos környezet megteremtése, energetikai átalakítás a hosszú távú fenntarthatóság miatt. 
 
Projekt megvalósítástól elvárt eredmények: 
 • Korszerű óvoda épület kialakítása, meglévő férőhelyszám (100 fő) fenntartása 
 • Korszerű bölcsőde épület 1 csoportszobával bővítve.  A férőhelyszám növelése: 14 fős csoportszobával. valamint a csoport bontásával az összes férőhely 10+16 fő. A férőhely növekedés összesen: 16 fő. 
 • Foglalkoztatás bővítése 2 kisgyermeknevelővel. (bölcsőde férőhelybővítés miatt) + bölcsődei dajka 
 • Felújítás során alkalmazott energiabarát módszerek alkalmazásával a működtetési költségek kb 15%-os megtakarítása, költségmegtakarítás. 
A projektszakmai műszaki tartalma a választott önállóan támogatható és önállóan nem támogatható tevékenységek körének a bemutatásával együtt: 
 • Önállóan támogatható projektelemek: 
A. Intézmény/Szolgáltatás infrastrukturális fejlesztése: 
 • Férőhely bővítés 1 db új bölcsődei csoportszoba és annak kötelező helyiségeinek kialakításával,óvoda felújítása, optimális üzemeltetésre többcélú helyiségek kialakítása (aula=tornaszoba,) 
 • hiányzó funkcionális helyiségek létrehozása (orvosi szoba, iroda, mosoda, teakonyha) 
 • Udvar felújítása  
 • Meglévő, rossz állapotú épület (1 bölcsődei és 1 óvodai csoportszoba, irodák –  bruttó 300,1 m2) bontása 
 • Meglévő, rossz állapotú melléképület (tornaszoba, karbantartó műhely- bruttó 124,64 m2) bontása 
 • Meglévő óvoda épület felújítása, korszerűsítése (bruttó 428,59 m2) 
 • Épület bővítése, 1 új óvodai és 2 új bölcsődei csoportszoba építése, közös aula, tornaszoba, többcélú terem és tálalókonyha kialakítása a szükséges kiszolgáló helyiségekkel (kb.: bruttó 700 m2). 
 • A telekre való bejutás (pl.: tűzoltó gépjármű részére, rendezvényre szállítás esetén) megoldása. A bölcsőde épület bontásával elkülönített gazdasági udvar jön létre parkolóhelyekkel, rakodóterülettel.
Műszaki-szakmai eredmények a projekt megvalósítása során:
 • A projekt illeszkedik a megyei területfejlesztési program érintett intézkedéséhez, beavatkozásához 5.2.1. Beavatkozás: Oktatási, nevelési intézmények fejlesztése 
 • A projekt komplex programmal fejlesztendő járásban valósul meg, ahol a HH/HHH kisgyermekek száma az országos átlag feletti, ezért a területi kiegyenlítődés kezdeti lépéseihez hozzájárul
 • A projekt hozzájárul a gazdasági növekedéshez, foglalkoztatás bővítéséhez 2 új munkahely létesítésével
 • A fejlesztés eredményeképpen 1 új bölcsődei csoportban 12 új férőhely jön létre,
 • A fejlesztetett 0-3 éves bölcsődei létszám a megvalósítási helyszínen 14 fő, míg a fejlesztett óvodai ellátást igénybevevő 3-6 éves gyermekek létszáma 150 fő
 • A tervezett bővítmény nettó alapterülete 109,86 m2 lesz, mely során megvalósul a projektarányos akadálymentesítés, az esélyegyenlőségi szempontok érvényesülnek.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Share/Save

Hirdetmény az M4 gyorsforgalmi úttal kapcsolatban

A Pest Megyei Kormányhivatal a következő hirdetményt teszi közhírré:
 
A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.) megbízásából az Utiber Közúti Beruházó Kft. (1115 Budapest, Csóka u. 7-13.) által benyújtott kérelem alapján az M4 gyorsforgalmi út Törökszentmiklós-kelet - Püspökladány közötti szakasz 2. nyomvonalváltozat létesítésére a Pest Megyei Kormányhivatal jogelődje, az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség 2015. július 6. napján kelt, OKTF-KP/1272-107/2015. számú határozatával kijavított, 2015. május 29. napján kelt, OKTF-KP/1272-87/2015. számú határozatával kiadott környezetvédelmi engedély módosítására vonatkozóan a Pest Megyei Kormányhivatal Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály előtt PE/KTFO/3747/2020. számon közigazgatási hatósági eljárás indult.
 
Eljáró hatóság megnevezése, elérhetősége:
Pest Megyei Kormányhivatal Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.
Levélcím: 1539 Budapest, Pf.: 675.
Telefon: 06-1-224-9103, Telefax: 06-1-224-9163 e-mail: jho@pest.gov.hu
Ügyiratszám: PE/KTFO/3747/2020.
 
 
A teljes hirdetmény ide kattintva letölthető: PE-KTFO-3747-2020-Hirdetmény
 
Az elektronikus úton közzétett kérelem és mellékletek elérési helye: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/kornyezetvedelmi-hirdetmenyek
 
(A környezetvédelmi hirdetmények menüpont a Kormányhivatal honlapján a hasznos linkek között érhető el.)

 

Share/Save

SAJTÓKÖZLEMÉNY TÁJÉKOZTATÓ AZ,,EGYÜTTMŰKÖDÉS MEGVALÓSÍTÁSA A FENNTARTHATÓKÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS ÉRDEKÉBEN” C. PROJEKT ZÁRÁSÁRÓL

2020. 07.07.
SAJTÓKÖZLEMÉNY
TÁJÉKOZTATÓ AZ,,EGYÜTTMŰKÖDÉS MEGVALÓSÍTÁSA A FENNTARTHATÓKÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS ÉRDEKÉBEN” C. PROJEKT ZÁRÁSÁRÓL
 
A projekt keretében az alábbi infrastrukturális fejlesztések valósultak meg:
 
Fegyvernek:
A 3216. jelű út szelvényei szerint visszafelé haladva a 4. számú főút irányába elsőként a Béke utcánál 2 db autóbuszmegálló öböl és 2 db felépítmény építése a meglévő öblök és felépítmények bontásával, valamint kerékpártároló építése; a városközpontban a piacnál 2 db autóbuszmegálló öböl és 2 db felépítmény, az orvosi rendelőnél pedig 2 db autóbuszmegálló öböl és 1 db felépítmény építése a meglévő öblök és felépítmények bontásával, valamint kerékpártárolók építése készült el. A város központi részén további 19 db (három csoportban elhelyezett) közúttal párhuzamos vagy arra merőleges személygépkocsi parkoló építése készült el térkő burkolattal. A Móra Ferenc Általános Iskolánál 2 db autóbuszmegálló öböl és 2 db felépítmény építése a meglévő öböl és 2 db felépítmény bontásával, valamint kerékpártároló építésével együtt valósult meg. A 3216 jelű út mindkét oldalán a 0+255 és a 4+080 km szelvények között kerékpársáv felfestése és kerékpáros táblák elhelyezése készült el, míg a 4. számú főút 128-as km szelvényében található buszmegálló pár megszüntetésre került és áthelyezése került a 3216. számú út 0+200-as km szelvényében épülő buszfordulóba. A 4. számú főút 126 és 127-es km szelvényeiben található buszmegállópárok felépítményeinek cseréje is megvalósult.
 
Kétpó:
Október 6. u. 1-3 sz. előtt a 4632 sz. közút 3+744 és 3+780 km szelvényei között a meglévő, jobboldali folyópályás autóbuszmegálló helyett autóbuszöböl került megépítésre, új, korszerű váróhelyiséggel;a bal oldalon maradt a folyópályás buszmegálló. A Kossuth L. u. 10-12 előtt a 4632 sz. közút 3+273 és 3+329 km szelvényei között meglévő, baloldali folyópályás autóbuszmegálló helyett autóbuszöböl került megépítésre, a jobboldalon maradt a folyópályás buszmegálló. A Felszabadulás úton 1 db forgalomlassító fekvőrendőr került megépítése. A Kétpó belterület 170 hrsz-on (Kultúrház) és a Kétpó belterület 199 hrsz-on (Almásy tér) kerékpártárolók kialakítása alépítménnyel és felépítménnyel együtt lett elkészítve.
 
Kuncsorba:
A Dózsa György u. 39-41. előtt a 4204. számú közút 5+050 és 5+109 km szelvényei között a meglévő, folyópályás autóbuszmegálló helyett autóbuszöböl került megépítésreúj, korszerű váróhelyiséggel.A szelvényezés szerinti jobb oldalon 1 db mozgáskorlátozottak részére kijelölt és 2 db normál parkolásra kijelölt parkolóhely, valamint kerékpártároló épült. A Dózsa György. u. jobb oldal, 66. sz. előtt a 4204. számú közút 6+130 és 6+186 km szelvényei között meglévő, folyópályás autóbuszmegálló helyett autóbuszöböl került megépítésre. A József Attila u. – Dózsa György u. csomópontjában új, szilárd burkolatú parkoló került kialakításra, melyen 6 db gépjármű tud várakozni.
 
Kunhegyes:
A 3221. jelű út 0+844 és 0+903 km szelvényei között a meglévő, folyópályás autóbuszmegálló helyett autóbuszöböl került megépítésre. Mindkét buszöböl esetében új, korszerű várós helyiség került kialakításra. A 3217. jelű út 1+288 és 1+375 km szelvényei között a meglévő 2 db autóbuszöböl felújításra került és új korszerű, modern buszváró helyiségek kerültek kialakításra.
 
Nagyiván:
A 3402. jelű út 9+755 – 9+854 km szelvények között a meglévő állami közút burkolata mellett 1 buszöböl pár került elhelyezésre egy darab buszváró helyiséggel, amely a szelvényezés szerinti bal oldalon kapott helyet. A Polgármesteri Hivatal előtt 5 db normál, a más forrásból már megépült orvosi rendelő előtt 1 db mozgáskorlátozott és 3 db normál, a meglévő óvoda előtt 1 db mozgáskorlátozott és 2 db normál, a Polgármesteri Hivatal udvarán pedig 4 db normál parkoló került kialakításra. A 3402. jelű út10+008 – 10+057 km szelvények közötti szakaszon 1 db mozgáskorlátozott és 5 db normál parkoló készült el.
 
Örményes:
A Felszabadulás utcában a meglévő beton burkolatú váróhelyiség a felépítménnyel együtt elbontásra került, és helyette új felépítményű váróhelyiség épült. A megépített buszperon és a meglévő járdaközött a járdakapcsolat szintén elkészült. A Felszabadulás utcában a Polgármesteri Hivatal előtt 2 db normál személygépjármű parkoló került kialakításra. A Szent István utca – Akácfa utca – Hársfa utca területén 2 db személygépkocsi parkoló és egy kerékpártároló épült meg alépítménnyel és felépítménnyel. A 4204. jelű út 12+205 és 12+261 szelvényei között a Kő u. 11. előtt autóbuszöböl építése is elkészült. A meglévő beton burkolatú váróhelyiség a felépítménnyel együtt elbontásra került és helyette új felépítményű váróhelyiség épült. A megépítendő buszperon és a meglévő járda között a járdakapcsolat szintén elkészült.
 
Tiszaigar:
Dózsa György úton új, szabvány méretűbuszöböl, szabványos méretű buszperon valamint váró helyiség épült meg. A kijelölt gyalogátkelőhely építése a 34. sz. főúton a 9+094 km szelvényben készült el. A kijelölt gyalogátkelőhely csatlakozásánál a főút mindkét oldalán a járdát meg kellett és meg is lett építve a gyalogátkelőhely, országos közút burkolatának széléig. Az épített járda így közvetlenül csatlakozik a szelvényezés szerinti jobb oldalon található meglévő járdához.
 
Tiszaszentimre:
A 22/1 és a 22/2 hrsz-úterületen 18 db személygépjármű és 1 db busz parkoló épült. A 23 hrsz-ú Sport út vagyis a 3217 jelű út 16+756 km szelvényében gyalogos átkelőhely létesült. A 633/4 hrsz-ú területen egy új kerékpártároló épült meg.
 
Tomajmonostora:
A Széchenyi u. 42-45 sz. előtt a 3217. sz. közút 9+062 km szelvényében gyalogátkelőhely építése valósult meg. A kijelölt gyalogátkelőhely csatlakozásánál a Széchenyi út páratlan számozású oldalán a járda meg lett építve a gyalogátkelőhely - országos közút burkolatának széléig. A Széchenyi út 61/a szám előtt a 3217. számú közút 8+848 km szelvényben az óvoda előtt gyalogátkelő épült. A kijelölt gyalogátkelőhely csatlakozásánál a Széchenyi út és a Petőfi út mindkét oldalán a járda építése valósult meg a gyalogátkelőhely, országos közút valamint az önkormányzati tulajdonú útburkolatának széléig. A Széchenyi úton a 3217. sz. közút 8+846 és 8+827 km szelvényei között új, szilárd burkolatú parkolókerült kialakításra, melyen 2 db gépjármű tud várakozni valamint 1 db kerékpártároló is létesült.
 
A projekt keretében szemléletformáló események megtartására is sor került:
RoadShow elem: BringaAkadémia ügyességi és közlekedésbiztonsági pálya
Interaktív kerékpárosKRESZ órák
Bringa párbaj
Bebiciklizés
 
A szemléletformálás további eszközeként egyedi, projektre szabott kerékpáros közlekedésbizonsági kiadvány, valamint a kerékpáros közlekedésre vonatkozó szabályokat is tartalmazó tájékoztató szóróanyag elkészítésére is sor került.
 
A projektről további információ a www.fegyvernek.hu oldalon olvasható.
További információ kérhető: Tatár László Polgármester 
telefon: +36/56556-010
 
Share/Save

Elkészült a közintézmények energiafejlesztése Fegyverneken

SAJTÓKÖZLEMÉNY

ELKÉSZÜLT A KÖZINTÉZMÉNYEK ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE FEGYVERNEKEN
 
Fegyvernek Város Önkormányzata 168.800.998 Ft-ot nyert a „Közintézmények Energetikai Fejlesztése Fegyvernek Városban” című, TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044 azonosító számú pályázaton, melynek keretében önkormányzati intézmények, a Polgármesteri hivatal, a Központi óvoda, valamint a Könyvtár épülete kerültek fejlesztésre. A projekt megvalósulása jelentős költségmegtakarítást eredményez az önkormányzat számára, valamint jelentős mértékben nő az energia-megtakarítás is.
 
Fegyvernek Város Önkormányzata fontos küldetésének tartja a környezettudatos, energia-hatékony intézményfenntartást. Ennek érdekében számos beruházást hajtott már végre és szándékozik megvalósítani a jövőben is. Az Önkormányzat tulajdonában több olyan közintézmény áll, amelyek fenntartása, üzemeltetése és rendeltetésszerű karbantartása nagy anyagi terhet ró az Önkormányzatra, technológiája elavult.
 
Jelen projekt keretében 3 épület fejlesztésére került sor: a Polgármesteri hivatal (Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.), a Központi óvoda (Fegyvernek, Szent Erzsébet út 144.), valamint a Könyvtár (Fegyvernek, Szent Erzsébet út 146.). Ezen épületek 50-100 éves múlttal rendelkeznek, így energiahatékonysági megújításuk indokolt volt. Mindhárom épület esetében megtörtént a homlokzat és a zárófödémek hőszigetelése, valamint a nyílászárók cseréje. A Polgármesteri hivatalra és az Óvodára napelemes rendszer is telepítésre került, továbbá az Óvoda és a Könyvtár épületek projektarányos akadálymentesítése is megvalósult.
 
A fejlesztés eredményeként jelentős energia- és költségmegtakarítás valósul meg: a primer energia-megtakarítás 305,1 MWh, azaz 1.099 GJ. A korábbi, évi átlagos 5.763 eFt-os földgázra és villamos energiára fordított költségek a fejlesztés eredményeként jelentős mértékben, 503 eFt-ra csökkennek. A megújuló energiafelhasználás 23,18 MWh-val, azaz 83,4 GJ-lal növekszik. A projekt 2017. október és 2019. december között valósul meg.
 
A beruházás szemléletformáló hatásaként említhető, hogy a napelemes rendszeralkamazásokkal egy ingatlan energiaigénye jelentős mértékben csökkenthető, amely a település lakosságának példaként is szolgálhat, ösztönözve őket a környezet- és energia-hatékony berendezések saját otthonaikba való beépítésére.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.
 
További információk:
Fegyvernek Város Önkormányzata
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.

Share/Save

Sajtóközlemény Fegyvernek Város csapadékvíz csatornázása

Sajtóközlemény

Fegyvernek Város csapadékvíz csatornázása

TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00005

2018. júliusában hivatalosan is elindulhatott a Fegyvernek Várost érintő csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése.

Fegyvernek Város Önkormányzata 2017. május 31. napi hatállyal Támogatási Szerződést kötött a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóságával a település csapadékvíz-elvezetés fejlesztésének megvalósulása érdekében. A beruházás teljes összege bruttó 225.000.000 Ft, melynek 100%-a vissza nem térítendő támogatási összeg. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. A kivitelezői közbeszerzés nyertes ajánlattevője a KC BAU Kft. és CZETŐ Kft. konzorciuma lett, akivel az Önkormányzat 2018. június 12-én kötött szerződést. A szerződés nettó összege 161.705.020.- Ft.
 
A projekt céljai:
 • A belterületre hullott csapadékvizek és felszín alól előtörő fakadó vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése,
 • A belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezése
 • A települések belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól.
A projekt keretében megvalósuló beavatkozások hármas célt szolgálnak:
 • Megoldani az akut elvezetési problémákat a Szent Erzsébet úton.
 • Megteremteni egy megfelelő méretű gerinccsatornát, amely a településről érkező vizek károkozás mentes levezetésére alkalmas lesz.
 • Megalapozni a kijelölt vízgyűjtőn az önkormányzat saját tevékenysége során építendő csatornák vízelvezetési lehetőségét.

A célok maradéktalan teljesülése esetén a terület csapadékvíz elvezetése az építéssel közvetlenül érintett szakaszokon megoldottnak tekinthető, míg a teljes vízgyűjtőre csak újabb építési ütemek befejezésével lehet ezt kimondani.

A célok eléréshez szükséges beavatkozások
 
Az 1-es rendszer:
 • A bevezető nyílt csatorna és a csatornán lévő torkolati műtárgy átépítése a meglévő burkolat elbontásával, a csatorna méretének bővítésével és a meglévő torkolati műtárgy méretnövelésével.
 • A tervezett zárt 1,0 méteres gerinccsatorna megépítése a vízgyűjtőn keletkező és összegyűjtésére kerülő vizek elvezetésére.
 • A meglévő 0,6 méteres zárt beton csatorna vezetőképességének helyreállítása /iszaptalanítása és tisztítása/ a becsatlakozó föld medrű árok becsatlakozásainak helyreállításával együtt.
 • A meglévő szikkasztó hálózat átépítése elvezető rendszerűvé, valamint a különálló árkok összekötése a levezetés útvonalának biztosítására. A befogadó csatorna megépítésével és a közúti alatti átvezetés megépítésével.
2-es rendszer:
 • A Szent Erzsébet utcai szakasz árkainak rekonstrukciója a kapubejárók tisztításával és az árkok vezetőképességének helyreállításával.
Érintett szakaszok:
 • Szent Erzsébet út: Fő út és a Gyóni G. úttól a 4.sz főút kereszteződéséig tartó szakaszon
 • Szent Erzsébet út: Árpád úttól a Petőfi útig tartó szakaszon
 • Szegfű út: Szent Erzsébet úttól a Büdöséri csatornáig tartó szakaszon
A kivitelezési munkálatok kezdete: 2018. július 17.
A projekt tervezett fizikai befejezése: 2019. június 28.
Share/Save

Fenntartható közlekedésfejlesztés

Kedvezményezett neve: Fegyvernek Város Önkormányzata

Projekt címe: Együttműködés megvalósítása a fenntartható közlekedésfejlesztés érdekében

Projekt azonosító száma: TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00022

Szerződött támogatás összege: 340.000.000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.03.31.

Forrás: ERFA

A projekt tartalmának bemutatása:

A közlekedésfejlesztést célzó beruházás konzorciumi formában megy végbe. Fegyvernek, mint projektgazda mellett 8 település együttműködése és fejlesztése valósul meg a projektben: Kétpó, Kuncsorba, Kunhegyes, Nagyiván, Örményes, Tiszaigar, Tiszaszentimre és Tomajmonostora. Ezzel 4 járás együttes fejlesztése valósul meg, a településeken a lakókat és az átutazókat is egy rendezett, egységes kép fogadja. Mindez párosításra kerül forgalomcsillapítási és közlekedésbiztonsági beavatkozásokkal, amely eredményeképpen mind a közösségi közlekedés, mind a településeken belüli közlekedés biztonságosabbá, kényelmesebbé és hosszú távon fenntarthatóvá válik.

A projekt keretében az alábbi infrastrukturális fejlesztések valósulnak meg:

Fegyvernek:

A 3216. jelű út szelvényei szerint visszafelé haladva a 4. számú főút irányába elsőként a Béke utcánál 2 db autóbuszmegálló öböl és 2 db felépítmény építése a meglévő öblök és felépítmények bontásával, valamint kerékpártároló építése. A városközpontban a piacnál 2 db autóbuszmegálló öböl és 2 db felépítmény, az orvosi rendelőnél pedig 2 db autóbuszmegálló öböl és 1 db felépítmény építése a meglévő öblök és felépítmények bontásával, valamint kerékpártárolók építése. A város központi részén további 19 db (három csoportban elhelyezett) közúttal párhuzamos vagy arra merőleges személygépkocsi parkoló építése térkő burkolattal. A Móra Ferenc Általános Iskolánál 2 db autóbuszmegálló öböl és 2 db felépítmény építése a meglévő öböl és 2 db felépítmény bontásával, valamint kerékpártároló építésével együtt. A 3216 jelű út mindkét oldalán a 0+255 és a 4+080 km szelvények között kerékpársáv felfestése és kerékpáros táblák elhelyezése. A 4. számú főút 128-as km szelvényében található buszmegálló pár megszüntetése, áthelyezése a 3216. számú út 0+200-as km szelvényében épülő buszfordulóba. A 4. számú főút 126 és 127-es km szelvényeiben található buszmegállópárok felépítményeinek cseréje.

Kétpó:

Október 6. u. 1-3 sz. előtt a 4632 sz. közút 3+744 és 3+780 km szelvényei között a meglévő, jobboldali folyópályás autóbuszmegálló helyett autóbuszöböl kerül megépítésre, új, korszerű váróhelyiséggel. A bal oldalon marad a folyópályás buszmegálló A Kossuth L. u. 10-12 előtt a 4632 sz. közút 3+273 és 3+329 km szelvényei között meglévő, baloldali folyópályás autóbuszmegálló helyett autóbuszöböl kerül megépítésre. A jobboldalon marad a folyópályás buszmegálló. A Felszabadulás úton 1 db forgalomlassító fekvőrendőr építése. A Kétpó belterület 170 hrsz-on (Kultúrház) és a Kétpó belterület 199 hrsz-on (Almásy tér) kerékpártárolók kialakítása alépítménnyel és felépítménnyel együtt.

Kuncsorba:

Dózsa György u. 39-41. előtt a 4204. számú közút 5+050 és 5+109 km szelvényei között a meglévő, folyópályás autóbuszmegálló helyett autóbuszöböl kerül megépítésreúj, korszerű váróhelyiséggel.A szelvényezés szerinti jobb oldalon 1 db mozgáskorlátozottak részére kijelölt és 2 db normál parkolásra kijelölt parkolóhely, valamint kerékpártároló épül. A Dózsa György. u. jobb oldal, 66. sz. előtt a 4204. számú közút 6+130 és 6+186 km szelvényei között meglévő, folyópályás autóbuszmegálló helyett autóbuszöböl kerül megépítésre. A József Attila u. – Dózsa György u. csomópontjában új, szilárd burkolatú parkoló kerül kialakításra, melyen 6 db gépjármű tud várakozni.

Kunhegyes:

A 3221. jelű út 0+844 és 0+903 km szelvényei között a meglévő, folyópályás autóbuszmegálló helyett autóbuszöböl kerül megépítésre. Mindkét buszöböl esetében új, korszerű várós helyiség kerül kialakításra. A 3217. jelű út 1+288 és 1+375 km szelvényei között a meglévő 2 db autóbuszöböl felújításra kerül és új korszerű, modern buszváró helyiségek kerülnek kialakításra.

Nagyiván:

A 3402. jelű út 9+755 – 9+854 km szelvények között a meglévő állami közút burkolata mellett 1 buszöböl pár kerül elhelyezésre egy darab buszváró helyiséggel, amely a szelvényezés szerinti bal oldalon kap helyet. A Polgármesteri Hivatal előtt 5 db normál, az épülő orvosi rendelő előtt 1 db mozgáskorlátozott és 3 db normál, a meglévő óvoda előtt 1 db mozgáskorlátozott és 2 db normál, a Polgármesteri Hivatal udvarán pedig 4 db normál parkoló kerül kialakításra. A 3402. jelű út10+008 – 10+057 km szelvények közötti szakaszon 1 db mozgáskorlátozott és 5 db normál parkoló kerül kialakításra.

Örményes:

A Felszabadulás utcában a meglévő beton burkolatú váróhelyiség a felépítménnyel együtt elbontásra kerül, és helyette új felépítményű váróhelyiség épül. A megépítendő buszperon és a meglévő járdaközött a járdakapcsolat szintén elkészül. A Felszabadulás utcában a Polgármesteri Hivatal előtt 2 db normál személygépjármű parkoló kerül kialakításra. A Szent István utca – Akácfa utca – Hársfa utca területén 2 db személygépkocsi parkoló és egy kerékpártároló épül alépítménnyel és felépítménnyel. A 4204. jelű út 12+205 és 12+261 szelvényei között a Kő u. 11. előtt autóbuszöböl építése. A meglévő beton burkolatú váróhelyiség a felépítménnyel együtt elbontásra kerül és helyette új felépítményű váróhelyiség épül. A megépítendő buszperon és a meglévő járda között a járdakapcsolat szintén elkészül.

Tiszaigar:

Dózsa György úton új, szabvány méretűbuszöböl, szabványos méretű buszperon valamint váró helyiség épül. A kijelölt gyalogátkelőhely építése a 34. sz. főúton a 9+094 km szelvényben épül. A kijelölt gyalogátkelőhely csatlakozásánál a főút mindkét oldalán a járdát meg kell építeni a gyalogátkelőhely, országos közút burkolatának széléig. Az építendő járdaközvetlenül csatlakozik a szelvényezés szerinti jobb oldalon található meglévő járdához.

Tiszaszentimre:

A 22/1 és a 22/2 hrsz-úterületen 18 db személygépjármű és 1 db busz parkoló épül. A 23 hrsz-ú Sport út vagyis a 3217 jelű út 16+756 km szelvényében gyalogos átkelőhely létesül. A 633/4 hrsz-ú területen egy új kerékpártároló épül.

Tomajmonostora:

A Széchenyi u. 42-45 sz. előtt a 3217. sz. közút 9+062 km szelvényében gyalogátkelőhely építése. A kijelölt gyalogátkelőhely csatlakozásánál a Széchenyi út páratlan számozású oldalán a járdát meg kell építeni a gyalogátkelőhely, országos közút burkolatának széléig. A Széchenyi út 61/a szám előtt a 3217. számú közút 8+848 km szelvényben az óvoda előtt gyalogátkelő építése. A kijelölt gyalogátkelőhely csatlakozásánál a Széchenyi út és a Petőfi út mindkét oldalán a járdát meg kell építeni a gyalogátkelőhely, országos közút valamint az önkormányzati tulajdonú útburkolatának széléig. A Széchenyi úton a 3217. sz. közút 8+846 és 8+827 km szelvényei között új, szilárd burkolatú parkolókerül kialakításra, melyen 2 db gépjármű tud várakozni. 1 db kerékpártároló.

A projekt keretében szemléletformáló események megtartására is sor kerül:

 • RoadShow elem BringaAkadémia ügyességi és közlekedésbiztonsági pálya: Mobil bringapálya jelzőtáblákkal, jelzőlámpákkal és bólyákkal. A pálya működtetéséhez szükséges gyermek és felnőtt kerékpárok, fejvédők és gyakorlott animátorok biztosítottak.
 • Interaktív kerékpáros KRESZ órák: A gyerekek játékos formában ismerkedhetnek meg a kerékpárosokat érintő legfontosabb KRESZ szabályokkal.
 • Bringa párbaj: A párbajban részt vevő gyerekek kiélhetik versenyzési vágyukat: a BringaPárbaj két, állványokra helyezett bringán folyik, a versenyzőik így virtuálisan, mégis hatalmas küzdelemben tesznek meg 200 méternyi távolságot.
 • Bebiciklizés:A program célja, hogy adott kiinduló és célhelyszín között megtaláljuk a lehető leggyorsabb és legbiztonságosabb útvonalat. Azt a helyi bringásokkal közösen bejárjuk, felhívva a figyelmet a kritikus helyekre, veszélyekre. A részt vevők térképet és közlekedésbiztonsági ajándékot kapnak.

A szemléletformálás további eszközeként egyedi, projektre szabott kerékpáros közlekedésbizonsági kiadvány, valamint a kerékpáros közlekedésre vonatkozó szabályokat is tartalmazó  tájékoztató szóróanyag elkészítésére is sor kerül.

 

Share/Save

Zöld Város kialakítása Fegyverneken

Fegyvernek Város Önkormányzata 100.000.000 Ft-ot nyert a „Zöld város kialakítása Fegyverneken” című, TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00006 azonosító számú pályázaton, melynek keretében a kijelölt akcióterületen belül a város zöldfelületeinek növelése, megújítása, aktív rekreációs terek kialakítása, valamint gazdaságfejlesztési és közösségi céllal alulhasznosított ingatlanok energia-hatékony üzemeltetést biztosító hasznosítási lehetőségeinek megteremtése kerül megvalósítása . A projekt célja ezen felül a helyi társadalom környezettudatosságának és integrált szemléletének erősítése.
 
A projekt keretében városi aktív rekreációs terület kerül kialakításra a Hársfa, valamint a Szent Erzsébet úton, továbbá a növényfelület és biodiverzitása mövelése, a növényállomány reksontrukciója történik a Szent Erzsébet út mentén. A beruházás során a Szent Erzsébet út 161/a. szám alatti alulhasznosított épület megújítására és adottságainak megfelelően kereskedelmi és szolgáltató terek kialakítására is sor kerül. A helyi igényeknek megfelelően a Szent Erzsébet út 171. sz. alatt húsbolt kialakítására, a jelenleg használaton kívüli, Szent Erzsébet út 123. sz alatt található ingatlanon nonprofit szolgáltató ház kerül kialakításra, mely közösségi célra kerül hasznosításra. Az ingatlan fejlesztések során energiahatékny  működést biztosító megoldások kerülnek megvalósításra. Kiegészítő tevékenységként parkolók kialakítására, a térfigyelő rendszer bővítésére is sor kerül.
 
A projekt keretében az alábbi új szolgáltatások, funkció válnak elérhetővé:
 • Játszótér (Hársfa út)
 • Felnőtt játszótér (régi buszforduló)
 • Fásítás (Szent Erzsébet út)
 • Húsbolt (Szent Erzsébet út 171.)
 • Nonprofit szolgáltató ház (Szent Erzsébet út 123.)
 • Kereskedelmi és szolgáltató terek (Szent Erzsébet út 161.)
 • Pakolók
 • Térfigyelő kamerarendszer bővítése
A fejlesztések által javul az akcióterület funkcióellátottsága, bővül az elérhető szolgáltatások köre, javul a szolgáltatások minősége, a megújított zöldterületek révén a lakosság életminősége.
 
Kedvezményezett neve: Fegyvernek Város Önkormányzata
Projekt címe: Zöld város kialakítása Fegyverneken
Szerződött támogatás összege: 100.000.000 Ft
Támogatás mértéke:  100 %
Támogatás összege: 100.000.000 Ft
 
Projekt megvalósítása: 2017.06.05-2021.01.15.
Projekt azonosító száma: TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00006
 
Forrás: Európai Regionális Fejlesztési Alap 
 
 
 
Share/Save

Oldalak