beruházás

TOP-1.4.1–15-JN1–2016-00006

2018. április 26.
SAJTÓKÖZLEMÉNY
TÁJÉKOZTATÓ A„FEGYVERNEK ÚJTELEPI ÓVODA FELÚJÍTÁSA ÉS KORSZERŰSÍTÉSE, VALAMINT BÖLCSŐDE BŐVÍTÉSE  16 FÉRŐHELLYEL”C. PROJEKTRŐL
TOP-1.4.1 – 15 - JN1 – 2016 - 00006
 
 
A projekt keretében Fegyvernek településen az óvodai és bölcsődei szolgáltatások épületének felújítására, átalakítására és bővítésére kerül sor. 
 
A tervek megvalósulásának eredményeként a bölcsőde szolgáltatását igénybe vevők számára a szakszerű, biztonságos ellátás biztosítása valósul meg, ezáltal segítve a 0-3 éves korú gyermekek szülei (25-40 éves kiemelt célcsoport) részére a munkába állás lehetőségét.              
 
Az óvoda infrastruktúrájának fejlesztésével, akadálymentes, biztonságos környezet megteremtése, energetikai átalakítás a hosszú távú fenntarthatóság miatt. 
 
Projekt megvalósítástól elvárt eredmények: 
•  Korszerű óvoda épület kialakítása, meglévő férőhelyszám (100 fő) fenntartása 
•  Korszerű bölcsőde épület 1 csoportszobával bővítve.
•  A férőhelyszám növelése: 14 fős csoportszobával. valamint a csoport bontásával az összes férőhely 10+16 fő. A férőhely növekedés összesen: 16 fő. 
•  Foglalkoztatás bővítése 2 kisgyermeknevelővel. (bölcsőde férőhelybővítés miatt) + bölcsődei dajka 
•  Felújítás során alkalmazott energiabarát módszerek alkalmazásával a működtetési költségek kb 15%-os megtakarítása, költségmegtakarítás. 
 
Műszaki-szakmai eredmények a projekt megvalósítása során:
A projekt komplex programmal fejlesztendő járásban valósul meg, ahol a HH/HHH kisgyermekek száma az országos átlag feletti, ezért a területi kiegyenlítődés kezdeti lépéseihez hozzájárul
A projekt hozzájárul a gazdasági növekedéshez, foglalkoztatás bővítéséhez 2 új munkahely létesítésével
A tervezett bővítmény nettó alapterülete 109,86 m2 lesz, mely során megvalósul a projektarányos akadálymentesítés, az esélyegyenlőségi szempontok érvényesülnek.
A projekt megvalósítására a Támogatási Szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre. 
 
A projektről további információ a www.fegyvernek.hu oldalon olvasható.
 
Share/Save

Közintézmények energetikai fejlesztése Fegyverneken

Fegyvernek Város Önkormányzata 168.800.998 Ft-ot nyert a „Közintézmények Energetikai Fejlesztése Fegyvernek Városban” című, TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044 azonosító számú pályázaton, melynek keretében önkormányzati intézmények, a Polgármesteri hivatal, a Központi óvoda, valamint a Könyvtár épülete kerülnek fejlesztésre. A projekt megvalósulása jelentős költségmegtakarítást eredményez az önkormányzat számára, valamint jelentős mértékben nő az energia-megtakarítás is.
 
Fegyvernek Város Önkormányzata fontos küldetésének tartja a környezettudatos, energia-hatékony intézményfenntartást. Ennek érdekében számos beruházást hajtott már végre és szándékozik megvalósítani a jövőben is. Az Önkormányzat tulajdonában több olyan közintézmény áll jelenleg, amelyek fenntartása, üzemeltetése és rendeltetésszerű karbantartása nagy anyagi terhet ró az Önkormányzatra, technológiája elavult. 
Jelen projekt keretében 3 épület fejlesztésére kerül sor: a Polgármesteri hivatal (Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.), a Központi óvoda (Fegyvernek, Szent Erzsébet út 144.), valamint a Könyvtár (Fegyvernek, Szent Erzsébet út 146.). Ezen épületek 50-100 éves múlttal rendelkeznek, így energiahatékonysági megújításuk indokolt. Mindhárom épület esetében megtörténik a homlokzat és a zárófödémek hőszigetelése, valamint a nyílászárók cseréje. A Polgármesteri hivatalra és az Óvodára napelemes rendszer is telepítésre kerül, továbbá az Óvoda és a Könyvtár épületek projektarányos akadálymentesítése is megvalósul.
A fejlesztés eredményeként jelentős energia- és költségmegtakarítás valósul meg: a primer energia-megtakarítás 305,1 MWh, azaz 1.099 GJ. A jelenlegi, évi átlagos 5.763 eFt-os földgázra és villamos energiára fordított költségek a fejlesztés eredményeként jelentős mértékben, 503 eFt-ra csökkennek. A megújuló energiafelhasználás 23,18 MWh-val, azaz 83,4 GJ-lal növekszik. A projekt 2017. október és 2019. október 15. között valósul meg.
A beruházás szemléletformáló hatásaként említhető, hogy a napelemes rendszeralkamazásokkal egy ingatlan energiaigénye jelentős mértékben csökkenthető, amely a település lakosságának példaként is szolgálhat, ösztönözve őket a környezet- és energia-hatékony berendezések saját otthonaikba való beépítésére.
 
Kedvezményezett neve: Fegyvernek Város Önkormányzata
Projekt címe: Közintézmények Energetikai Fejlesztése Fegyvernek Városban
Szerződött támogatás összege: 168.800.998 Ft
Támogatás mértéke:  100 %
Támogatás összege: 168.800.998 Ft
 
Projekt megvalósítása: 2017.10.30 - 2019.10.15
Projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044
 
Forrás: Európai Regionális Fejlesztési Alap 
 
 
Share/Save

FEGYVERNEK VÁROS CSAPADÉKVÍZ CSATORNÁZÁSA

Kedvezményezett neve: Fegyvernek Város Önkormányzata
Projekt címe: Fegyvernek Város csapadékvíz csatornázása
Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00005
Támogatás összege: 225.000.000 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Tervezett befejezési dátum: 2019. június 28.
 
A PROJEKT BEMUTATÁSA:
Fegyvernek Város Önkormányzata 2017. május 31. napi hatállyal Támogatási Szerződést kötött a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóságával a település csapadékvíz-elvezetés fejlesztésének megvalósulása érdekében.
A beruházás teljes összege bruttó 225.000.000.- Ft, melynek 100%-a vissza nem térítendő támogatási összeg.
 
A projekt célja
A belterületre hullott csapadékvizek és felszín alól előtörő fakadó vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezése és a települések belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól.
 
Jelenlegi helyzet bemutatása
Fegyvernek településen az 1960-as évektől több lépcsőben eltérő koncepciók alapján folyt a csapadékcsatorna hálózat fejlesztése. A nyílt földmedrű szikkasztó árkok és zárt betoncsöves rendszerek, valamint kis utcai átemelővel működő rendszerek keveréke jellemzi a település csapadékcsatorna hálózatát. Az eltérő koncepciók és eltérő tervezői megoldások hatására, valamint az átgondolatlan településfejlesztések és telekosztások miatt a településen kialakult helyzetben sehol sincs a kor igényeinek megfelelő méretű gerinccsatorna-rendszer. A megfelelő méretű gerinchálózat hiánya miatt a településen szétszórtan megjelenő problémás területeken történt csapadékvíz- és belvízelvezetési fejlesztések nem valósíthatóak meg.
Ezért a fejlesztések első lépéseként a megfelelő méretű gerinchálózat kiépítést kell elvégezni, melynek végső befogadója minden esetben az önkormányzat kezelésében lévő Holt- Tisza.
A település másik problémája a település személyi és költségvetési lehetőségeit nagyban terhelő Holt- Tisza és az abba befolyó Büdös-ér önkormányzati kezelése. Mindkét vízgazdálkodási rendszert évtizedes vízminőségi és vízelvezetési problémák terhelik, melyek megoldása a jelen finanszírozási rendszerben sem lesz maradéktalanul megoldható.
 
Tervezett csapadékvíz elvezető rendszer ismertetése
Elérendő célok
A projekt keretében megvalósuló beavatkozások hármas célt szolgálnak:
  • Megoldani az akut elvezetési problémákat a Szent Erzsébet úton.
  • Megteremteni egy megfelelő méretű gerinccsatornát, amely a 1.1 Helyszínrajzon szereplő vízgyűjtőről érkező vizek károkozás mentes levezetésére alkalmas lesz.
  • Megalapozni a kijelölt vízgyűjtőn az önkormányzat saját tevékenysége során építendő csatornák vízelvezetési lehetőségét
A célok maradéktalan teljesülése esetén a terület csapadékvíz elvezetése az építéssel közvetlenül érintett szakaszokon megoldottnak tekinthető míg a teljes vízgyűjtőre csak újabb építési ütemek befejezésével lehet ezt kimondani.
 
A célok eléréshez szükséges beavatkozások
 
Az 1-es rendszer:
  • A bevezető nyílt csatorna és a csatornán lévő torkolati műtárgy átépítése a meglévő burkolat elbontásával, a csatorna méretének bővítésével és a meglévő torkolati műtárgy méretnövelésével.
  • A tervezett zárt 1,0 méteres gerinccsatorna megépítése a vízgyűjtőn keletkező és összegyűjtésére kerülő vizek elvezetésére. A Budai Nagy Antal úttól a Szegfű utca végén lévő nyílt csatorna szakaszig a Szent Erzsébet úton található közút és a nagynyomású gázvezeték keresztezésével.
  • A meglévő 0,6 méteres zárt beton csatorna vezetőképességének helyreállítása - iszaptalanítása és tisztítása - a becsatlakozó föld medrű árok becsatlakozásainak helyreállításával együtt.
  • A meglévő szikkasztó hálózat átépítése elvezető rendszerűvé, valamint a különálló árkok összekötése a levezetés útvonalának biztosítására. A befogadó csatorna megépítésével és a közúti alatti átvezetés megépítésével.
2-es rendszer:
  • A Szent Erzsébet utcai szakasz árkainak rekonstrukciója a kapubejárók tisztításával és az árkok vezetőképességének helyreállításával.
A projekt tervezett befejezési határideje: 2019. május 31.
 
Share/Save

Fenntartható közlekedésfejlesztés sajtóközlemény

SAJTÓKÖZLEMÉNY

TÁJÉKOZTATÓ AZ„EGYÜTTMŰKÖDÉS MEGVALÓSÍTÁSA A FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS ÉRDEKÉBEN” C. PROJEKTRŐL

Jelen konzorciumi projekt olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő éserősítőközlekedésfejlesztési intézkedések megvalósulását szolgálja a települések között, melyhozzájárul az élhető városi és települési környezetkialakulásához.
 
Fegyvernek, mint projektgazda mellett 8 település együttműködése és fejlesztése valósul meg a projektben: Kétpó, Kuncsorba, Kunhegyes, Nagyiván, Örményes, Tiszaigar, Tiszaszentimre és Tomajmonostora.
 
A konzorcium 9 települése közöttiközlekedési rendszer szerves egésznek tekinthető, hiszen ugyanazon tömegközlekedésiszolgáltató(Középkelet-Magyarországi Közlekedési központ Zrt.) látja el a feladatát a területen. A települések aközlekedési útvonal tekintetében egyjól körülhatárolható É-D irányú közúti kapcsolattal rendelkeznekegymással. A megépülő egységes képet mutató autóbuszöblök és autóbuszvárókezt a szinergiátkívánják erősíteni.
A projekt keretében szemléletformáló események megtartására is sor kerül (RoadShow elem BringaAkadémia ügyességi és közlekedésbiztonsági pálya; interaktív kerékpáros KRESZ órák; bringa párbaj; bebiciklizés)
A szemléletformálás további eszközeként egyedi, projektre szabott kerékpárosközlekedésbizonsági kiadvány, valamint a kerékpáros közlekedésre vonatkozó szabályokat is tartalmazó  tájékoztató szóróanyag elkészítésére is sor kerül.
Az infrastrukturális fejlesztéshez kapcsolódó tervdokumentációk engedélyezés alatt állnak, azok elfogadását követően kerül kiírásra a kivitelezési munkálatokat magába foglaló közbeszerzési eljárás.
 
A projekt megvalósítására a Támogatási Szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre. 
 
Share/Save

FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA

Fegyvernek Város Önkormányzat sikerrel pályázott a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú pályázati felhívásra.
A pályázat címe „FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA”
 
 
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a közigazgatás minőségi színvonalemelése érdekében az adminisztratív terhek komplex csökkentését, az átláthatóság növelését, a hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javításával a hatékony közigazgatáshoz történő hozzájárulását. Ennek keretében cél az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetése is, az előző fejlesztési ciklusban már kipróbált ASP technológia lehetőségeivel élve, országos szinten. 
 
Fenti célok helyi szinten történő megvalósítása érdekében Fegyvernek Város Önkormányzat a nyertes pályázat keretén belül nyolc darab – az ASP csatlakozás feltételeinek megfelelő - számítógépes munkaállomás, egy darab központi nyomtató beszerzését, a csatlakozáskori adatállomány ASP rendszerbe történő migrációját, valamint az érintett munkavállalók képzését valósítja meg.
 
A támogatás összege 7.000.000 forint.
A támogatás mértéke 100%.
A projekt tervezett befejezése 2019. június 30.
Projekt azonosító: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00685
 
Share/Save

Befejeződött az Orvosi Rendelő felújításának II. üteme

Az 59.982.058 forint támogatásból megvalósuló Fegyverneki Orvosi Rendelő fejlesztésének II. ütemének beruházási munkálatai 2015. április 30-ai nappal lezárultak. 
 
A pályázatban Fegyvernek Város Önkormányzat Orvosi Rendelőjének (5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 128/A) II. ütemű fejlesztése valósult meg.
 
 
Share/Save

I. világháborús emlékmű rekonstrukciója

Fegyvernek Város Önkormányzat a Közép-és Kelet-európai történelmi és Társadalom Kutatásért Közalapítvány XX. Század Intézete Programja keretében 2.503.500 Ft ösz-szegű vissza nem térítendő támogatást nyert „Fegyvernek Város I. világháborús emlékművének rekonstrukciójára"

Pályázati konstrukció:

Közép-és Kelet-európai történelmi és Társadalom Kutatásért Közalapítvány XX. Század In-tézete KKETTKK-CP-02 számú konstrukció

A támogatás összege: 2.503.500,- Ft
A projekt összköltsége: 2.603.500,- Ft

Kedvezményezett:
Fegyvernek Város Önkormányzat
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171
Tel. 56/556-010
Fax. 56/556-011
www.fegyvernek.hu
hivatal@fegyvernek.hu

A projekt leírása, szakmai tartalma:

Fegyvernek Város központi részén lévő I. vh. Hősi Emlékművet 1926. június 20-án avatták, amely Kallós Ede szobrászművész alkotása. A leleplezési ünnepségen Gömbös Gyula (1886-1936) nemzetgyűlési képviselő, későbbi miniszterelnök tartott beszédet.
Az emlékmű egy 1,5 méter magas magyar huszárt ábrázol. A kovácsolt vaskerítéssel övezett műkő szobor talapzatán 200 fegyverneki katona neve olvasható.
Az emlékmű 2002 évben helyi védettség alá került, É-6: műalkotás védelem.

A település vezetése a szobor környezetét 2010 évben megújította, komplex település rehabilitáció keretében, azonban a szobrot és annak talapzatát a fejlesztés nem érintette, forráshiány miatt annak rekonstrukciója nem valósult meg.

Egész felület tisztítása, mechanikai, nagy nyomású vízsugárral.
A korábbi repedések, málló részek feltárása, visszabontása.
A kitöredezett, csorbult részek, plasztikai hiányosságok pótlása. Injektálással illetve komolyabb sérülések esetén pótlással.
Feliratok megújítása
Hidrofóbizálás, a felület víztaszítóvá tétele, mely megakadályozza az eső általi víz felszívódását, csökkentve a felület és fugák romlását.

A projekt várható befejezése: 2014. november 11.

Közreműködő szervezet:
Közép-és Kelet-európai Történelmi és Társadalom Kutatásért Közalapítvány XX. Század Intézete
1122 Budapest, Határőr út 35

Share/Save

Orvosi rendelő II. ütem

Kapcsolódó cikkek:

Fegyvernek Város Önkormányzat az Új Széchenyi Terv Észak-alföldi Regionális Operatív Programja keretében 59.982.058 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyert a fegyverneki Orvosi Rendelő, Fogorvosi és Védőnői szolgálatának helyet adó épületének átalakítására, felújítására, komplex akadálymentesítésének megvalósítására.

Pályázati konstrukció: ÉAOP-4.1.2/A-12 – Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése (ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0010)

A támogatás összege: 59.982.058,- Ft
A projekt összköltsége: 59.982.058,- Ft

Kedvezményezett:
Fegyvernek Város Önkormányzat
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171
Tel. 56/556-010
Fax. 56/556-011
www.fegyvernek.hu
hivatal@fegyvernek.hu

A projekt leírása:
A fegyverneki orvosi rendelő épületének II. ütemű fejlesztése keretében a fogorvosi és védőnői szolgáltat épületrészének átalakítása, felújítása és komplex akadálymentesítése valósul meg.

A projekt tartalma:
· az intézmény komplex akadálymentesítése (az épület környezete, megközelítése, bejáratok, belső ajtók, szintek közötti akadálymentesítés, kiszolgáló helyiségek, vizesblokkok, infokommunikációs akadálymentesítés - burkolatok, feliratok, jelek);
· meglévő épületrészek energiatakarékossá tétele (homlokzat korszerű hőszigetelése, párkányok cseréje, az épület részleges elektromos és gépészeti rekonstrukciója)
· funkcionális intézményi belső terek kialakítása (akadálymentes vizesblokkok, közlekedők átalakítása-felújítása, a vizsgáló helyek korszerűsítése, hiányzó kiszolgáló helyiségek biztosítása)
· eszközbeszerzés: védőnői szolgálat vizsgálati eszközeinek korszerűsítése, várótermi padok, bútorzat beszerzése

A beruházás eredményeként a 21. század követelményeinek megfelelő korszerű, energiatakarékos, akadálymentes épületben - a különböző fogyatékosságból fakadó hátrányok leküzdését célzó, a sérült gyermekek esélyegyenlőségét biztosító - méltányos gyógyítási környezet jön létre.

A projekt várható befejezése: 2014. december 31.

Közreműködő szervezet:
ÉARFÜ Nonprofit Kft., ROP Közreműködő Szervezet
4002 Debrecen 2.
Pf.: 501

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Közbeszerzési eljárás iratai:

 
Ajánlattételi felhívás
 
Ajánlattételi dokumentáció
 
Jogerős építési engedély
 
Tervdokumentáció és Műszaki leírás
 
Árazatlan költségvetés

 

Share/Save

Oldalak